Golang学习之os/exec

Golang学习之os/exec

问题1:Command函数中arg的参数拼接问题

函数func Command(name string, arg ...string) *Cmd

代码示例

 • 可执行程序 dump.go
package main

import (
	"flag"
	"fmt"
)

func main() {
	var act string

	flag.StringVar(&act, "act", "", "cab|ga|err")
	flag.Parse()

	switch act {
	case "cab":
		fmt.Println("dump cab info")
	case "ga":
		fmt.Println("dump ga info")
	case "err":
		fmt.Println("trigger error")
	default:
		fmt.Printf("usage: ./dump --help\n")
	}
}
 • 准备编译可执行文件dump
go build dump.go
 • 包含os/exec包的程序 exec.go
package main

import (
  "os/exec"
  "fmt"
)

var (
  execDump = "./dump"
  dumpArgs = "-act err"
)

func main() {
  out, err := exec.Command(execDump, dumpArgs...).Output()
  if err != nil {
    fmt.Printf("dump info failed, err=%v\n", err)
    return
  }
  fmt.Printf("%v\n", string(out))
}
 • 运行代码 exec.go
go run exec.go
 • 执行出错,结果
dump info failed, err=exit status 2

分析

函数func Command(name string, arg ...string) *Cmd。其中name为可执行文件的路径,如果name中不包含路径分隔符,则通过func LookPath(file string) (string, error);否则,根据绝对路径或相对路径去查找可执行文件。arg为待传入的参数。
传递参数arg时需注意将每个参数分割,不能将所有参数拼接为一个长字符串传入。如果按关键字方式传入参数,那么key-value需要拆分后传入,且每个参数前后不能加入空格符。

解决方法

 • 调整后的程序 exec.go
package main

import (
  "os/exec"
  "fmt"
)

var (
  execDump = "./dump"
  dumpArgs = []string{"-act", "err"}
)

func main() {
  out, err := exec.Command(execDump, dumpArgs...).Output()
  if err != nil {
    fmt.Printf("dump info failed, err=%v\n", err)
    return
  }
  fmt.Printf("%v\n", string(out))
}
 • 执行结果,成功打印输出
trigger error

未完待续。。。

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:游动-白 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论

打赏作者

wyp257

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值