STM32 IAR 结构体定义占用空间

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/wyq_841943/article/details/81703277

/*
typedef struct
{
    _u8 a;
    _u32 b;
    _u8 c;
    _u16 d;
    _u32 e;
    float f;
}test_t;

static test_t tmp_struct;

tmp_struct.a = 1;
tmp_struct.b = 2;
tmp_struct.c = 3;
tmp_struct.d = 4;
tmp_struct.e = 5;
tmp_struct.f = 1.2;

通过汇编取指访问结构体成员变量得知:结构体中的a占用4字节,b占用4字节,c占用2字节,d占用2字节,e占用4字节
*/

汇编:
 80027c4:    b580          push    {r7, lr}
 80027c6:    480c          ldr    r0, [pc, #48]    ; (80027f8 <.text_4>)
 80027c8:    2101          movs    r1, #1
 80027ca:    7001          strb    r1, [r0, #0]
 80027cc:    2102          movs    r1, #2
 80027ce:    6041          str    r1, [r0, #4]
 80027d0:    2103          movs    r1, #3
 80027d2:    7201          strb    r1, [r0, #8]
 80027d4:    2104          movs    r1, #4
 80027d6:    8141          strh    r1, [r0, #10]
 80027d8:    2105          movs    r1, #5
 80027da:    60c1          str    r1, [r0, #12]
 80027dc:    4907          ldr    r1, [pc, #28]    ; (80027fc <.text_5>),浮点数存放位置
 80027de:    6101          str    r1, [r0, #16]
 80027e0:    f7fd fe8f     bl    8000502 <func1_test>
 80027e4:    f7ff fef7     bl    80025d6 <func2_test>
 80027e8:    f7fe fdd0     bl    800138c <func3_test>
 80027ec:    f000 f838     bl    8002860 <func4_test>
 80027f0:    f000 f84b     bl    800288a <func5_test>
 80027f4:    2001          movs    r0, #1
 80027f6:    bd02          pop    {r1, pc}

080027f8 <.text_4>:
 80027f8:    200010a8     .word    0x200010a8

080027fc <.text_5>:
 80027fc:    3f8ccccd     .word    0x3f8ccccd

/*
typedef struct
{
    _u32 a;
    _u8 b;
    _u8 c;
    _u8 d;
    _u16 e;
    float f;
}test_t;

static test_t tmp_struct;
tmp_struct.a = 1;
tmp_struct.b = 2;
tmp_struct.c = 3;
tmp_struct.d = 4;
tmp_struct.e = 5;
tmp_struct.f = 2.1; 

通过汇编取指访问结构体成员变量得知:结构体中的a占用4字节,b占用1字节,c占用1字节,d占用2字节,e占用4字节
*/

汇编:

80027c4:    b580          push    {r7, lr}
 80027c6:    480c          ldr    r0, [pc, #48]    ; (80027f8 <.text_4>)
 80027c8:    2101          movs    r1, #1
 80027ca:    6001          str    r1, [r0, #0]
 80027cc:    2102          movs    r1, #2
 80027ce:    7101          strb    r1, [r0, #4]
 80027d0:    2103          movs    r1, #3
 80027d2:    7141          strb    r1, [r0, #5]
 80027d4:    2104          movs    r1, #4
 80027d6:    7181          strb    r1, [r0, #6]
 80027d8:    2105          movs    r1, #5
 80027da:    8101          strh    r1, [r0, #8]
 80027dc:    4907          ldr    r1, [pc, #28]    ; (80027fc <.text_5>) 浮点数存放位置
 80027de:    60c1          str    r1, [r0, #12]
 80027e0:    f7fd fe8f     bl    8000502 <func1_test>
 80027e4:    f7ff fef7     bl    80025d6 <func2_test>
 80027e8:    f7fe fdd0     bl    800138c <func3_test>
 80027ec:    f000 f838     bl    8002860 <func4_test>
 80027f0:    f000 f84b     bl    800288a <func5_test>
 80027f4:    2001          movs    r0, #1
 80027f6:    bd02          pop    {r1, pc}

080027f8 <.text_4>:
80027f8:    200010dc     .word    0x200010dc

080027fc <.text_5>:
80027fc:    40066666     .word    0x40066666
 
/*
typedef __packed struct
{
    _u8 a;
    _u32 b;
    _u8 c;
    _u16 d;
    _u32 e;
    float f;
}test_t;

static test_t tmp_struct;

tmp_struct.a = 1;
tmp_struct.b = 2;
tmp_struct.c = 3;
tmp_struct.d = 4;
tmp_struct.e = 5;
tmp_struct.f = 2.1;

通过汇编取指访问结构体成员变量得知:结构体中的a占用1字节,b占用4字节,c占用1字节,d占用2字节,e占用4字节
*/

汇编:
 80027c4:    b580          push    {r7, lr}
 80027c6:    480d          ldr    r0, [pc, #52]    ; (80027fc <.text_4>)
 80027c8:    2101          movs    r1, #1
 80027ca:    7001          strb    r1, [r0, #0]
 80027cc:    2102          movs    r1, #2
 80027ce:    f8c0 1001     str.w    r1, [r0, #1]
 80027d2:    2103          movs    r1, #3
 80027d4:    7141          strb    r1, [r0, #5]
 80027d6:    2104          movs    r1, #4
 80027d8:    80c1          strh    r1, [r0, #6]
 80027da:    2105          movs    r1, #5
 80027dc:    6081          str    r1, [r0, #8]
 80027de:    4908          ldr    r1, [pc, #32]    ; (8002800 <.text_5>)  浮点数存放位置
 80027e0:    60c1          str    r1, [r0, #12]
 80027e2:    f7fd fe8e     bl    8000502 <func1_test>
 80027e6:    f7ff fef6     bl    80025d6 <func2_test>
 80027ea:    f7fe fdcf     bl    800138c <func3_test>
 80027ee:    f000 f839     bl    8002864 <func4_test>
 80027f2:    f000 f84c     bl    800288e <func5_test>
 80027f6:    2001          movs    r0, #1
 80027f8:    bd02          pop    {r1, pc}
    ...

080027fc <.text_4>:
 80027fc:    200010dc     .word    0x200010dc

08002800 <.text_5>:
 8002800:    40066666     .word    0x40066666
 
 
 /*
 typedef __packed struct
{
    _u32 a;
    _u8 b;
    _u8 c;
    _u8 d;
    _u32 e;
    float f;
}test_t;

static test_t tmp_struct;

tmp_struct.a = 1;
tmp_struct.b = 2;
tmp_struct.c = 3;
tmp_struct.d = 4;
tmp_struct.e = 5;
tmp_struct.f = 2.1;

通过汇编取指访问结构体成员变量得知:结构体中的a占用4字节,b占用1字节,c占用1字节,d占用1字节,e占用4字节
 */

汇编:
80027c4:    b580          push    {r7, lr}
 80027c6:    480d          ldr    r0, [pc, #52]    ; (80027fc <.text_4>)
 80027c8:    2101          movs    r1, #1
 80027ca:    6001          str    r1, [r0, #0]
 80027cc:    2102          movs    r1, #2
 80027ce:    7101          strb    r1, [r0, #4]
 80027d0:    2103          movs    r1, #3
 80027d2:    7141          strb    r1, [r0, #5]
 80027d4:    2104          movs    r1, #4
 80027d6:    7181          strb    r1, [r0, #6]
 80027d8:    2105          movs    r1, #5
 80027da:    f8c0 1007     str.w    r1, [r0, #7]
 80027de:    4908          ldr    r1, [pc, #32]    ; (8002800 <.text_5>)  浮点数存放位置
 80027e0:    f8c0 100b     str.w    r1, [r0, #11]
 80027e4:    f7fd fe8d     bl    8000502 <func1_test>
 80027e8:    f7ff fef5     bl    80025d6 <func2_test>
 80027ec:    f7fe fdce     bl    800138c <func3_test>
 80027f0:    f000 f838     bl    8002864 <func4_test>
 80027f4:    f000 f84b     bl    800288e <func5_test>
 80027f8:    2001          movs    r0, #1
 80027fa:    bd02          pop    {r1, pc}

080027fc <.text_4>:
 80027fc:    200010dc     .word    0x200010dc

08002800 <.text_5>:
 8002800:    40066666     .word    0x40066666
 
 
 
/*typedef __packed struct
{
    _u32 a;
    _u8 b;
    _u8 c;
    _u8 d;
    _u16 e;
    float f;
}test_t;

static test_t tmp_struct;

tmp_struct.a = 1;
tmp_struct.b = 2;
tmp_struct.c = 3;
tmp_struct.d = 4;
tmp_struct.e = 5;
tmp_struct.f = 2.1;
通过汇编取指访问结构体成员变量得知:结构体中的a占用4字节,b占用1字节,c占用1字节,d占用1字节,e占用2字节
*/

汇编:

80027c4:    b580          push    {r7, lr}
 80027c6:    480d          ldr    r0, [pc, #52]    ; (80027fc <.text_4>)
 80027c8:    2101          movs    r1, #1
 80027ca:    6001          str    r1, [r0, #0]
 80027cc:    2102          movs    r1, #2
 80027ce:    7101          strb    r1, [r0, #4]
 80027d0:    2103          movs    r1, #3
 80027d2:    7141          strb    r1, [r0, #5]
 80027d4:    2104          movs    r1, #4
 80027d6:    7181          strb    r1, [r0, #6]
 80027d8:    2105          movs    r1, #5
 80027da:    f8a0 1007     strh.w    r1, [r0, #7]
 80027de:    4908          ldr    r1, [pc, #32]    ; (8002800 <.text_5>)  浮点数存放位置
 80027e0:    f8c0 1009     str.w    r1, [r0, #9]
 80027e4:    f7fd fe8d     bl    8000502 <func1_test>
 80027e8:    f7ff fef5     bl    80025d6 <func2_test>
 80027ec:    f7fe fdce     bl    800138c <func3_test>
 80027f0:    f000 f838     bl    8002864 <func4_test>
 80027f4:    f000 f84b     bl    800288e <func5_test>
 80027f8:    2001          movs    r0, #1
 80027fa:    bd02          pop    {r1, pc}

080027fc <.text_4>:
 80027fc:    200010dc     .word    0x200010dc

08002800 <.text_5>:
 8002800:    40066666     .word    0x40066666
 
 
/*
#pragma pack(1)
typedef struct
{
    _u32 a;
    _u8 b;
    _u8 c;
    _u8 d;
    _u16 e;
    float f;
}__attribute__((packed)) test_t;
#pragma pack()
static test_t tmp_struct;
tmp_struct.a = 1;
tmp_struct.b = 2;
tmp_struct.c = 3;
tmp_struct.d = 4;
tmp_struct.e = 5;
tmp_struct.f = 2.1;

通过汇编取指访问结构体成员变量得知:结构体中的a占用4字节,b占用1字节,c占用1字节,d占用1字节,e占用2字节
*/

汇编:

 80027c4:    b580          push    {r7, lr}
 80027c6:    480d          ldr    r0, [pc, #52]    ; (80027fc <.text_4>)
 80027c8:    2101          movs    r1, #1
 80027ca:    6001          str    r1, [r0, #0]
 80027cc:    2102          movs    r1, #2
 80027ce:    7101          strb    r1, [r0, #4]
 80027d0:    2103          movs    r1, #3
 80027d2:    7141          strb    r1, [r0, #5]
 80027d4:    2104          movs    r1, #4
 80027d6:    7181          strb    r1, [r0, #6]
 80027d8:    2105          movs    r1, #5
 80027da:    f8a0 1007     strh.w    r1, [r0, #7]
 80027de:    4908          ldr    r1, [pc, #32]    ; (8002800 <.text_5>)  浮点数存放位置
 80027e0:    f8c0 1009     str.w    r1, [r0, #9]
 80027e4:    f7fd fe8d     bl    8000502 <func1_test>
 80027e8:    f7ff fef5     bl    80025d6 <func2_test>
 80027ec:    f7fe fdce     bl    800138c <func3_test>
 80027f0:    f000 f838     bl    8002864 <func4_test>
 80027f4:    f000 f84b     bl    800288e <func5_test>
 80027f8:    2001          movs    r0, #1
 80027fa:    bd02          pop    {r1, pc}

080027fc <.text_4>:
 80027fc:    200010dc     .word    0x200010dc

08002800 <.text_5>:
 8002800:    40066666     .word    0x40066666
 
 
/*
//#pragma pack(1)
typedef struct

{
    _u32 a;
    _u8 b;
    _u8 c;
    _u8 d;
    _u16 e;
    float f;
    _u64 g;
    _u8 h;
    double i;
}__attribute__((packed)) test_t;
//#pragma pack()
static test_t tmp_struct;
tmp_struct.a = 1;
tmp_struct.b = 2;
tmp_struct.c = 3;
tmp_struct.d = 4;
tmp_struct.e = 5;
tmp_struct.f = 2.1;
tmp_struct.g = 3;
tmp_struct.h = 2;
tmp_struct.i = 3.3;

通过汇编取指访问结构体成员变量得知:结构体中的a占用4字节,b占用1字节,c占用1字节,d占用1字节,e占用4字节,f占用4字节,g占用8字节,h占用8字节
*/

汇编:

80027c4:    b580          push    {r7, lr}
 80027c6:    4812          ldr    r0, [pc, #72]    ; (8002810 <.text_4>)
 80027c8:    2101          movs    r1, #1
 80027ca:    6001          str    r1, [r0, #0]
 80027cc:    2203          movs    r2, #3
 80027ce:    2102          movs    r1, #2
 80027d0:    7101          strb    r1, [r0, #4]
 80027d2:    2300          movs    r3, #0
 80027d4:    2103          movs    r1, #3
 80027d6:    7141          strb    r1, [r0, #5]
 80027d8:    2104          movs    r1, #4
 80027da:    7181          strb    r1, [r0, #6]
 80027dc:    e9c0 2304     strd    r2, r3, [r0, #16]                           //?????似乎是CPU的乱序执行!!!
 80027e0:    2105          movs    r1, #5
 80027e2:    8101          strh    r1, [r0, #8]
 80027e4:    f04f 3266     mov.w    r2, #1717986918    ; 0x66666666
 80027e8:    490a          ldr    r1, [pc, #40]    ; (8002814 <.text_5>)   浮点数存放位置
 80027ea:    4b0b          ldr    r3, [pc, #44]    ; (8002818 <.text_6>)   浮点数存放位置
 80027ec:    60c1          str    r1, [r0, #12]
 80027ee:    e9c0 2308     strd    r2, r3, [r0, #32]
 80027f2:    2102          movs    r1, #2
 80027f4:    7601          strb    r1, [r0, #24]
 80027f6:    f7fd fe84     bl    8000502 <func1_test>
 80027fa:    f7ff feec     bl    80025d6 <func2_test>
 80027fe:    f7fe fdc5     bl    800138c <func3_test>
 8002802:    f000 f83b     bl    800287c <func4_test>
 8002806:    f000 f84e     bl    80028a6 <func5_test>
 800280a:    2001          movs    r0, #1
 800280c:    bd02          pop    {r1, pc}
    ...

08002810 <.text_4>:
 8002810:    20001090     .word    0x20001090

08002814 <.text_5>:
 8002814:    40066666     .word    0x40066666

08002818 <.text_6>:
 8002818:    400a6666     .word    0x400a6666

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页