BFS迷宫(用队列解决迷宫问题

[提交][状态][讨论版][命题人:quanxing]

题目描述

如图所示,迷宫的入口为(1,1),出口为(8,8)。用队列求迷宫

样例输出

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

5 2

5 3

6 3

6 4

6 5

7 5

8 5

8 6

8 7

8 8

在看了老师提供的题解后,感觉用指针写会十分麻烦而且感觉比较乱,就用自己的思路重新做了一下这道题。
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;
int map[50][50]={
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},
{1,0,0,1,0,0,0,1,0,1},
{1,0,0,1,0,0,0,1,0,1},
{1,0,0,0,0,1,1,0,0,1},
{1,0,1,1,1,0,0,0,0,1},
{1,0,0,0,1,0,0,0,0,1},
{1,0,1,0,0,0,1,0,0,1},
{1,0,1,1,1,0,1,1,0,1},
{1,1,0,0,0,0,0,0,0,1},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}
};
int n[4][2]={{0,-1},{1,0},{0,1},{-1,0}};
struct p{
	int x,y,prex,prey;
}x[50][50];
stack<p> o;//用于调整输出格式
queue<p> que; 
int dx,dy,i,v[50][50];
p k,l;
void bfs(int a,int b){
	while(!que.empty()){
		k=que.front();
		que.pop();
		for(i=0;i<4;i++){
			dx=k.x+n[i][0];
			dy=k.y+n[i][1];
			if(dx==8&&dy==8){
				v[dx][dy]=1;
				x[dx][dy].x=dx;x[dx][dy].y=dy;
				x[dx][dy].prex=k.x;x[dx][dy].prey=k.y;//记录前驱结点 
				return;//找到终点后就可以结束了 
			}
			else if(v[dx][dy]==0&&map[dx][dy]==0){
				v[dx][dy]=1;
				x[dx][dy].x=dx;x[dx][dy].y=dy;
				x[dx][dy].prex=k.x;x[dx][dy].prey=k.y;
				que.push(x[dx][dy]);
			}
		}
	}
}
int main(){
	memset(v,0,sizeof(v));
	l.x=1;l.y=1;l.prex=-1;l.prey=-1;
	v[1][1]=1;
	x[1][1]=l;
	que.push(l);
	bfs(1,1);
	while(x[dx][dy].prex!=-1&&x[dx][dy].prey!=-1){
		int w,e,x1,y1;
		w=x[dx][dy].prex;e=x[dx][dy].prey;
		o.push(x[dx][dy]);
		dx=w;dy=e;
	} 
	printf("1 1\n");
	while(!o.empty()){
		int x2=o.top().x;
		int y2=o.top().y;
		o.pop();
		printf("%d %d\n",x2,y2);
	}
	return 0;
} 
感觉代码中还有很多地方可以优化,有些地方写的也不是很清楚,若有人找到希望能给予指正


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页