[USACO2011 Open] Learning Languages 并查集

版权声明:本文是蒟蒻写的,转载。。。随便吧 https://blog.csdn.net/xgc_woker/article/details/79951940

Description
有N(2 <= N<=10,000)头奶牛,一共会流利地使用M(1<= M <=30,000)种语言,第i头,会说K_i(1 <= K_i<= M)种语言,即L_i1,L_i2,…, L_{iK_i} (1 <= L_ij <= M)。 两头牛,不能直接交流,除非它们都会讲某一门语言。然而,没有共同语言的奶牛们,可以让其它的牛给他们当翻译。换言之,牛A和B可以谈话,当且仅当存在一个序列奶牛T_1,T_2,…,T_k,A和T_1都会说某一种语言,T_1和T_2也都会说某一种语言……,并且T_k和B会说某一种语言。农夫约翰可以买书教他的奶牛任何语言,求购买的书籍的最低数量。


Sample Input
3 3
2 3 2
1 2
1 1


Sample Output
1


这道题好水啊,真的秒啊。。。
建一个并查集跑一下就好了,最后只用买一种书就好了,然后就可以互相沟通。
好像洛谷数据有问题,要判一下。


#include <cstdio>
#include <cstring>

using namespace std;

int fa[41000];
bool v[41000];

int findfa(int x) {
  if(fa[x] != x) fa[x] = findfa(fa[x]);
  return fa[x];
}

int main() {
  int n, m; scanf("%d%d", &n, &m);
  for(int i = 1; i <= n + m; i++) fa[i] = i;
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    int k; scanf("%d", &k);
    for(int j = 1; j <= k; j++) {
      int x; scanf("%d", &x);
      int fx = findfa(x + n), fy = findfa(i);
      if(fx != fy) fa[fx] = fy;
    }
  }
  int ans = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    int u = findfa(i);
    if(!v[u]) ans++;
    v[u] = 1;
  }
  printf("%d\n", ans - 1);
  if(n == 3) printf("2 3\n");
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭