Java中局部代码块、构造代码块、静态代码块的区别?

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/xiakexiaohu/article/details/72453557
package day08;

/*
 *	代码块:在Java中,使用{}括起来的代码成为代码块
 *	根据其位置和声明的不同,可以分为
 *		局部代码块:局部位置,用于限定变量的生命周期
 *		构造代码块:在类中的成员位置,用{}括起来的代码。每次调用构造方法执行前,都会先执行构造代码块。
 *			作用:可以把多个构造方法的共同代码放在一起。
 *		静态代码块:在类中的成员位置,用{}括起来的代码,只不过它用static修饰
 *			作用:一般是对类进行初始化
 *		面试题?
 *			静态代码块、构造代码块、构造方法的执行顺序?
 *			静态-》构造代码块-》构造方法
 *			静态代码块:只执行一次
 *			构造方法:每次调用构造方法都执行
 * */
class Code{
	//静态代码块
	static{
		
		int a=1000;
		System.out.println(a);
	}
	//构造代码块
	{
		
		int x=100;
		System.out.println(x);
	}
	
	//构造方法
	public Code(){
		
		System.out.println("code");
	}
	
	//构造方法
	public Code(int a){
		
		System.out.println(a);
	}
	
	//构造代码块
	{
		
		int x=200;
		System.out.println(x);
	}
	
	//静态代码块
	static{
		
		int b=2000;
		System.out.println(b);
	}
}
public class CodeDemo {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		{
			//局部代码块
			int x=10;
			System.out.println(x);
		}
		//找不到符号
		//System.out.println(x);
		{
			int y=20;
			System.out.println(y);
		}
		System.out.println("---------------");
		
		Code c = new Code();
		System.out.println("---------------");
		Code c2 = new Code();//静态只执行一次
		System.out.println("---------------");
		Code c3 = new Code(10000);
	}

}

执行结果:没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试