PHP 成员运算符 加大括号 的含义

$user = new user();
$itme = 'id';
$user->{$itme }
$itme = 'name';
$user->{$itme }

PHP中->{} 含义是:调用user类中的动态属性

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读