bzoj3073Journeys(线段树优化最短路)

这里写图片描述

这里还是一道涉及到区间连边的问题。

如果暴力去做,那么就会爆炸

那么这时候就需要线段树来优化了。

因为是双向边

所以需要两颗线段树来分别对应入边和出边

QwQ然后做就好了咯

不过需要注意的是,这个边数的大小不好掌握,以后碰到这种题还是要仔细算一算的

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<queue>
#define pa pair<int,int>

using namespace std;

inline int read()
{
  int x=0,f=1;char ch=getchar();
  while (!isdigit(ch)){if (ch=='-') f=-1;ch=getchar();}
  while (isdigit(ch)){x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch=getchar();}
  return x*f;
}

const int maxn = 5000010;
const int maxm = 9e6+1e2;

int f[2*maxn],g[2*maxn];
int leaf[maxn];
int point[maxn],nxt[maxm],to[maxm],val[maxm];
int cnt,s,t;
int dis[maxn],vis[maxn];
int tmp;
int n,m;

priority_queue<pa,vector<pa>,greater<pa> > q;

void addedge(int x,int y,int w)
{
  nxt[++cnt]=point[x];
  to[cnt]=y;
  val[cnt]=w;
  point[x]=cnt;
}

void insert(int x,int y,int w)
{
  addedge(x,y,w);
  addedge(y,x,w);
}

void build(int root,int l,int r)
{
  if (l==r)
  {
    leaf[l]=++tmp;
    f[root]=tmp;
    return;
  }
  f[root]=++tmp;
  int mid = (l+r) >> 1;
  build(2*root,l,mid);
  build(2*root+1,mid+1,r);
  addedge(f[root],f[2*root],0);
  addedge(f[root],f[2*root+1],0); 
}

void build1(int root,int l,int r)
{
  if (l==r)
  {
    g[root]=leaf[l];
    return;
  }
  g[root]=++tmp;
  int mid = (l+r) >> 1;
  build1(2*root,l,mid);
  build1(2*root+1,mid+1,r);
  addedge(g[2*root],g[root],0);
  addedge(g[2*root+1],g[root],0); 
}

void update(int root,int l,int r,int x,int y,int p)
{
  if (x<=l && r<=y)
  {
    addedge(p,f[root],1);
    return;
  }
  int mid = (l+r) >> 1;
  if (x<=mid) update(2*root,l,mid,x,y,p);
  if (y>mid) update(2*root+1,mid+1,r,x,y,p);
}

void update1(int root,int l,int r,int x,int y,int p)
{
  if (x<=l && r<=y)
  {
    addedge(g[root],p,0);
    return;
  }
  int mid = (l+r) >> 1;
  if (x<=mid) update1(2*root,l,mid,x,y,p);
  if (y>mid) update1(2*root+1,mid+1,r,x,y,p);
}

void dijkstra(int s)
{
  memset(dis,127/3,sizeof(dis));
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  dis[leaf[s]]=0;
  q.push(make_pair(0,leaf[s]));
  while (!q.empty())
  {
    //cout<<1<<endl;
    int x=q.top().second;
    q.pop();
    if (vis[x]) continue;
    vis[x]=1;
    for (int i=point[x];i;i=nxt[i])
    {
      int p = to[i];
      if (dis[p]>dis[x]+val[i])
      {
        dis[p]=dis[x]+val[i];
        q.push(make_pair(dis[p],p));
       } 
    }
   } 
}

int main()
{
 n=read(),m=read(),s=read();
 build(1,1,n);
 build1(1,1,n);
 for (int i=1;i<=m;i++)
 {
   int l,r,l1,r1;
   l=read(),r=read();
   l1=read(),r1=read();
   int cnt1=++tmp;
   int cnt2=++tmp;
   update(1,1,n,l,r,cnt1);
   update1(1,1,n,l1,r1,cnt1);
   update(1,1,n,l1,r1,cnt2);
   update1(1,1,n,l,r,cnt2);
 }
 dijkstra(s);
 for (int i=1;i<=n;i++)
 {
   printf("%d",dis[leaf[i]]);
   if (i!=n) printf("\n");
 }
 return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭