Vue.js用Key值来管理可复用元素

Vue 会尽可能高效地渲染元素,通常会复用已有元素而不是从头开始渲染。这么做除了使 Vue 变得非常快之外,还有其它一些好处。

1.那么在上面的代码中切换type将不会清除用户已经输入的内容。因为两个模板使用了相同的元素,input不会被替换掉——仅仅是替换了它的placeholder

<body>
<div id="yk3">
  <div v-if="type==='userName'">
    <lable>UserName</lable>
    <input placeholder="please enter userName">
  </div>
  <div v-else="type==='password'">
    <label>Password</label>
    <input placeholder="please enter password">
  </div>
  <button v-on:click="change">change</button>
</div>
<script>
  new Vue({
    el:"#yk3",
    data:{
      type:"userName"
    },
    methods:{
      change:function () {
        return this.type==="userName"?this.type="password":this.type="userName"
      }
    }
  })
</script>
</body>

运行结果:


2.使用key给input一个唯一值,每次切换时,输入框都将被重新渲染。

<body>
<div id="yk4">
  <div v-if="type==='userName'">
    <lable>UserName</lable>
    <input placeholder="please enter userName" key="userName">
  </div>
    <div v-else="type==='password'">
      <label>Password</label>
      <input placeholder="please enter password" key="password">
    </div>
    <button v-on:click="change">change</button>
</div>
<script>
  new Vue({
    el:"#yk4",
    data:{
     type:"userName"
    },
    methods:{
      change:function () {
        return this.type==="userName"?this.type="password":this.type="userName"
      }
    }
  })
</script>
</body>

运行结果:


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭