flex布局入门案例(学习笔记20171022001)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/yangjiegang8/article/details/78316676

参考网络教程写的demo

<html>

<head>
  <title>holy_grail</title>
  <style>
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      text-align: center;
      text-justify: center;
      justify-content: center;
      font:40px black YaHei;
    }

    header,
    footer {
      text-align: center;
      flex: 1 0 10vh;
      background-color: blue;
    }

    .main div {
      border: solid 1px gray;
      border-radius: 2px;
    }

    .main {
      min-height: 100vh;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      flex: 1;
    }

    .main>div {
      display: flex;
      flex-direction: row;
      background-color: green;
      min-height: 72vh;
    }

    .main>div>div{
      flex: 1;
      display: flex;
    }

    .main>div>div:nth-child(1) {
      flex: 0 0 20%;
      flex-wrap: wrap;
    }

    .main>div>div:nth-child(1)>div {
      display: inherit;
      justify-content: center;
      flex-direction: column;
      /* height: 10%; */
      width: 100%;
    }

    .main>div>div:nth-child(1)>div:nth-of-type(3) {
      order: -1;
    }

    .main>div>div:nth-child(1)>div:nth-of-type(4) {
      order: 1;
    }

    .main>div>div:nth-child(1)>div:nth-of-type(5) {
      order: 2;
    }

    .main>div>div:nth-child(2) {
      display: inherit;
    }

    .main>div>div:nth-child(3) {
      flex: 0 0 20%;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="main">
    <header>head</header>
    <div>
      <div>
        <div>menu1</div>
        <div>menu2</div>
        <div>menu3</div>
        <div>menu4</div>
        <div>menu5</div>
        <div>menu6</div>
        <div>menu7</div>
        <div>menu8</div>
      </div>
      <div>center</div>
      <div>right</div>
    </div>
    <footer>foot</footer>
  </div>
</body>

</html>


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭