shell脚本----调试脚本时候出现Syntax error: "(" unexpected错误解决

#!/bin/bash
A=(a b c d e f)
echo ${A[2]}
echo ${A[@]}


bash xx.sh 或者直接运行 ,sh 与 bash 有些地方不兼容

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页