Java与Unix时间戳的相互转换

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/YLBF_DEV/article/details/52441545

Java将Unix时间戳转换成指定格式日期

当从服务器获取数据的时候,有时候获取的数据中的时间在很多的情况下是时间戳类似于这样1473048265,当然,我们不可能将这些数据以时间戳的形式展示给用户,通常情况,是要对这个时间戳进行一系列的处理加工,使其变成我们想要并习惯浏览的那种格式,那么怎么处理这些时间戳格式的数据呢?每个语言和框架都有自己的方法和方式。

下面将以java的方法来实现,废话少说直接撸码……

方法实现

  /**
   * Java将Unix时间戳转换成指定格式日期字符串
   * @param timestampString 时间戳 如:"1473048265";
   * @param formats 要格式化的格式 默认:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss";
   *
   * @return 返回结果 如:"2016-09-05 16:06:42";
   */
  public static String TimeStamp2Date(String timestampString, String formats) {
    if (TextUtils.isEmpty(formats))
      formats = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";
    Long timestamp = Long.parseLong(timestampString) * 1000;
    String date = new SimpleDateFormat(formats, Locale.CHINA).format(new Date(timestamp));
    return date;
  }

调用方法

TimeStamp2Date("1473048265", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

返回结果

2016-09-05 16:06:42

将Java指定格式日期转换成Unix时间戳

  /**
   * 日期格式字符串转换成时间戳
   *
   * @param dateStr 字符串日期
   * @param format  如:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
   *
   * @return
   */
  public static String Date2TimeStamp(String dateStr, String format) {
    try {
      SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(format);
      return String.valueOf(sdf.parse(dateStr).getTime() / 1000);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return "";
  }

取得当前时间戳(精确到秒)

  /**
   * 取得当前时间戳(精确到秒)
   *
   * @return nowTimeStamp
   */
  public static String getNowTimeStamp() {
    long time = System.currentTimeMillis();
    String nowTimeStamp = String.valueOf(time / 1000);
    return nowTimeStamp;
  }

没有更多推荐了,返回首页