yp_2013的博客

毕竟玩物而已

hdu 5402 Travelling Salesman Problem

原来那道模拟题是这样的,因为我走的奇偶决定了我现在是在左还是在右,我刚开始想的是要走到断点的上一层或本层, 但实际上应该固定每次只走两行,这样每次都是从左边开始了,然后我只需要考虑从左边去把空格绕了就行,然后就是从右边下来了,然后就反着走就可以了~还是需要加强对这种 思维题目的练习~

#pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000") 
#include<set>
#include<map>
#include<queue>
#include<stack>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<string>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<functional>
using namespace std;
typedef long long LL;
const LL base = 1e9 + 7;
const int maxn = 105;
LL T, n, m, a[maxn][maxn], sum, x, y;

inline void read(int &x)
{
  char ch;
  while ((ch = getchar())<'0' || ch>'9');
  x = ch - '0';
  while ((ch = getchar()) >= '0' && ch <= '9') x = x * 10 + ch - '0';
}

void get()
{
  x = 1;  y = 2;
  for (int i = 1; i <= n;i++)
    for (int j = 1; j <= m; j++) 
      if (((i + j) & 1) && a[x][y] > a[i][j]) x = i, y = j;
}

int main()
{
  while (scanf("%lld%lld", &n, &m) !=EOF)
  {
    sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n;i++)
      for (int j = 1; j <= m; j++)
      {
        scanf("%lld", &a[i][j]);
        sum += a[i][j];
      }
    if (n & 1 || m & 1)
    {
      printf("%lld\n", sum);
      if (n & 1)
      {
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
          for (int j = 1; j < m; j++) 
            if (i & 1) printf("R"); else printf("L");
          if (i < n) printf("D"); else printf("\n");
        }
      }
      else
      {
        for (int i = 1; i <= m; i++)
        {
          for (int j = 1; j < n; j++)
            if (i & 1) printf("D"); else printf("U");
          if (i < m) printf("R"); else printf("\n");
        }
      }
    }
    else
    {
      get();
      printf("%lld\n", sum - a[x][y]);
      for (int i = 1; i <= n; i += 2)
      {
        if (x == i || x == i + 1)
        {
          for (int j = 1; j < y; j++)
          {
            if (j & 1) printf("D"); else printf("U");
            printf("R");
          }
          if (y < m) printf("R");
          for (int j = y + 1; j <= m; j++)
          {
            if (j & 1) printf("U"); else printf("D");
            if (j < m) printf("R");
          }
          if (i < n - 1) printf("D");
        }
        else if (i < x)
        {
          for (int j = 1; j < m; j++) printf("R");
          printf("D");
          for (int j = 1; j < m; j++) printf("L");
          printf("D");
        }
        else
        {
          for (int j = 1; j < m; j++) printf("L");
          printf("D");
          for (int j = 1; j < m; j++) printf("R");
          if (i < n - 1) printf("D");
        }
      }
      printf("\n");
    }
  }
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/yp_2013/article/details/51558060
文章标签: hdu
个人分类: ACM 思维 构造
上一篇hdu 5396 Expression
下一篇hdu 5677 ztr loves substring
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭