android ListView添加头布局

版权声明:本文为博主ppa原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/yunzhonghe5786/article/details/50993698
//只含有list的view
    View menuview = View.inflate(mActivity, R.layout.news_menu_detail, null);
    mlvNewsDetail = (ListView) menuview.findViewById(R.id.lv_new_detail);
    //只含有topnew图片的viewpager
    View headview=View.inflate(mActivity, R.layout.list_header_topnews, null);
    vpTopNews = (ViewPager) headview.findViewById(R.id.vp_news);
    //将viewpager添加到list中作为头
    mlvNewsDetail.addHeaderView(headview);

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭