js-倒计时

js倒计时作业

倒计时的方法

               

 1.  主要是输入的时间总毫秒数-现在的毫秒数=间隔的毫秒数;
 2. 间隔秒数=间隔毫秒数除以1000,
 3. 然后分别得到剩余的时间 day,hr,min,second,用公式.时间戳换算;
 4. 再return出来,引引加加.
 5. 实参传递给形参,再return出来.
 6. 用了三元运算;条件为真,输出结果一;条件为假,输出结果二.

 打印的的结果;

 <script>
    //倒计时作业

    function daoJiShi(shijian) {

      var inputTime = +new Date(shijian);//输入的总毫秒数;
      var nowTime = +new Date();//现在的总毫秒数;
      var second = (inputTime - nowTime) / 1000;//second剩余的总秒;
      var day = Math.floor(second / 60 / 60 / 24);//剩余的天数;
      //三元运算
      day = day < 10 ? '0' + day : day;//补零;
      var hr = Math.floor(second / 60 / 60 % 24);//剩余的小时数;
      hr = hr < 10 ? '0' + hr : hr;//补零;
      var min = Math.floor(second / 60 % 60);//剩余的分钟数;
      min = min < 10 ? '0' + min : min;//补零;
      var miao = Math.floor(second % 60);//剩余的秒数;
      miao = miao < 10 ? '0' + miao : miao;//补零
      return day + '天' + hr + '小时' + min + '分' + miao + '秒'//return 输出
    }
    var time = daoJiShi('2031-3-6 21:00:00');//定义一个变量,再调用函数
    console.log(time);//输出变量
  </script>

 • 1
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值