Codeforces_962D_Merge Equals(STL map)

版权声明: https://blog.csdn.net/yyy_3y/article/details/79978426

传送门

题意:给你n个数,然后如果同一个数出现过两次或者多次的话,从左边开始往右边,把第一个删掉,第二个变成2倍的值。
思路:强大的STL!map和set搞一搞就行。

#include<bits/stdc++.h>
#define debug(a) cout << #a << " " << a << endl
#define LL long long
#define ull unsigned long long
#define PI acos(-1.0)
#define eps 1e-6
const int N=2e5+7;
using namespace std;
LL a[N],ans[N];
map<LL,set<int>>mp;
int main ()
{
  //yyy_3y
  //freopen("1.in","r",stdin);
  int n;scanf("%d",&n);
  for(LL i=1;i<=n;i++){
    scanf("%lld",&a[i]);
    mp[a[i]].insert(i);
  }
  LL ret=0;
  for(auto &it:mp){
    while(it.second.size()>=2){
      it.second.erase(it.second.begin());
      mp[it.first*2].insert(*it.second.begin());
      it.second.erase(it.second.begin());
    }
    if(it.second.size()==1){
      ans[*it.second.begin()]=it.first;
      ret++;
    }
  }
  printf("%lld\n",ret);
  for(auto &i:ans){
    if(i) printf("%lld ",i);
  }
  return 0;
}


#include<bits/stdc++.h>
#define debug(a) cout << #a << " " << a << endl
#define LL long long
#define ull unsigned long long
#define PI acos(-1.0)
#define eps 1e-6
const int N=2e5+7;
using namespace std;
map<LL,int>mp;
LL a[N];
int main ()
{
  //yyy_3y
  //freopen("1.in","r",stdin);
  int n;scanf("%d",&n);
  int ret=0;
  for(LL i=1;i<=n;i++){
    scanf("%lld",&a[i]);
    while(mp[a[i]]){
      a[mp[a[i]]]=0;
      mp[a[i]]=0;
      a[i]*=2;
      ret++;
    }
    mp[a[i]]=i;
  }
  printf("%d\n",n-ret);
  for(auto &i:a) if(i) printf("%lld ",i);
  return 0;

}没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭