zangyuanan320的博客

Keep Dreaming!!

【C语言】【笔试题】使用回调函数编写冒泡排序,可以排序整形数组,也可以排序字符串

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void int_swap(const void *a, const void *b)
{
    int tmp = *(int *)a;
    *(int *)a = *(int *)b;
    *(int *)b = tmp;
}

void char_swap(const void *a, const void *b)
{
    char tmp = (char)*(int *)a;
    (char)*(int *)a = (char)*(int *)b;
    (char)*(int *)b = tmp;
}

void char_bubble(void(*pfun)(const void *a, const void *b), char arr[], int len)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    for (i = 0; i < len - 1; i++)
    {
        for (j = 0; j < len - i - 1; j++)
        {
            if (arr[j] > arr[j + 1])
            {
                pfun(&arr[j], &arr[j + 1]);
            }
        }
    }
}
void int_bubble(void(*pfun)(const void *a, const void *b), int arr[], int len)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    for (i = 0; i < len - 1; i++)
    {
        for (j = 0; j < len - i - 1; j++)
        {
            if (arr[j] > arr[j + 1])
            {
                pfun(&arr[j], &arr[j + 1]);
            }
        }
    }
}

void bubble(void(*pfun)(const void *a, const void *b), void *ptr, int len)
{
    if (*((int*)ptr) >= 0 && *((int*)ptr) <= 9)
    {
        int_bubble(pfun, (int*)ptr, len);
    }
    else
    {
        char_bubble(pfun, (char*)ptr, len);
    }
}

int main()
{
    int arr1[] = { 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 10, 9 };
    char arr2[] = "acbdfe";
    int len = sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]);
    int size = strlen(arr2);
    int i = 0;
    bubble(int_swap, arr1, len);
    bubble(char_swap, arr2, size);
    for (i = 0; i < len; i++)
    {
        printf("%d ", arr1[i]);
    }
    printf("\n");
    printf("%s\n", arr2);
    system("pause");
    return 0;
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zangyuanan320/article/details/51538115
个人分类: C语言
上一篇【C语言】【指针相关知识小结】
下一篇【C语言】【面试题】C++中String类浅拷贝,深拷贝的传统写法与现代写法
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭