C# 设置本地连接的IP地址

代码如下:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Management;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Xml;
using System.Windows.Forms;

namespace IpTransferTool
{
  publicpartial class Form1 : Form
  {
    private string[] ip;
    private string[] submask;
    private string[] getway;
    private string[] dns;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      LoadConfigXml();
    }

    private void LoadConfigXml()
    {
      XmlNodeReader reader = null;
      try
      {
        string eleName = "";
        XmlDocument doc = new XmlDocument();
        doc.Load("config.xml");
        reader = new XmlNodeReader(doc);
        while (reader.Read())
        {
          switch (reader.NodeType)
          {
            case XmlNodeType.Element:
              eleName = reader.Name;
              //MessageBox.Show("Name" +eleName);
              break;
            case XmlNodeType.Text:
              if (eleName.Equals("ip"))
              {
                ip = new string[1] { reader.Value };
              }
              else if(eleName.Equals("submask"))
              {
                submask = new string[1] { reader.Value };
              }
              else if(eleName.Equals("getway"))
              {
                getway = new string[1] { reader.Value };
              }
              else if(eleName.Equals("dns1"))
              {
                dns = new string[2] { reader.Value,"" };
              }
              else if(eleName.Equals("dns2"))
              {
                dns[1] = reader.Value;
              }
              //eleName = reader.Value;
              //MessageBox.Show("Value" +eleName);
              break;
            default:
              break;
          }
        }
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("load xmlerror.");
      }
      finally
      {
        if (reader != null)
          reader.Close();
      }
    }

    private void bAutoIP_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        EnableDHCP();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("EnableDHCP()error.");
      }
    }

    private void bSpecialIP_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        //ip = newstring[1]{"192.168.2.119"};
        //submask = newstring[1]{"255.255.255.0"};
        //getway = new string[1]{"192.168.2.2"};
        //dns = new string[2] {"211.68.71.4","211.68.71.5" };
        SetIPAddress(ip,submask ,getway ,dns);
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Special IP transfererror.");
      }
    }

    /// <summary>
    /// 设置DNS
    /// </summary>
    /// <paramname="dns"></param>
    public static void SetDNS(string[] dns)
    {
      SetIPAddress(null, null, null, dns);
    }
    /// <summary>
    /// 设置网关
    /// </summary>
    /// <paramname="getway"></param>
    public static void SetGetWay(string getway)
    {
      SetIPAddress(null, null, new string[] { getway }, null);
    }
    /// <summary>
    /// 设置网关
    /// </summary>
    /// <paramname="getway"></param>
    public static void SetGetWay(string[] getway)
    {
      SetIPAddress(null, null, getway, null);
    }
    /// <summary>
    /// 设置IP地址和掩码
    /// </summary>
    /// <paramname="ip"></param>
    /// <paramname="submask"></param>
    public static void SetIPAddress(string ip, string submask)
    {
      SetIPAddress(new string[] { ip }, new string[] { submask }, null,null);
    }
    /// <summary>
    /// 设置IP地址,掩码和网关
    /// </summary>
    /// <paramname="ip"></param>
    /// <paramname="submask"></param>
    /// <paramname="getway"></param>
    public static void SetIPAddress(string ip, string submask, stringgetway)
    {
      SetIPAddress(new string[] { ip }, new string[] { submask }, newstring[] { getway }, null);
    }
    /// <summary>
    /// 设置IP地址,掩码,网关和DNS
    /// </summary>
    /// <paramname="ip"></param>
    /// <paramname="submask"></param>
    /// <paramname="getway"></param>
    /// <paramname="dns"></param>
    public static void SetIPAddress(string[] ip, string[] submask,string[] getway, string[] dns)
    {
      ManagementClass wmi = newManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
      ManagementObjectCollection moc = wmi.GetInstances();
      ManagementBaseObject inPar = null;
      ManagementBaseObject outPar = null;
      foreach (ManagementObject mo in moc)
      {
        if(!mo["Caption"].ToString().Equals("[00000012]Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit EthernetNIC"))
          continue;
        else
          MessageBox.Show((string)mo["caption"]);
        //如果没有启用IP设置的网络设备则跳过
        if (!(bool)mo["IPEnabled"])
          continue;
        //设置IP地址和掩码
        if (ip != null && submask !=null)
        {
          inPar =mo.GetMethodParameters("EnableStatic");
          inPar["IPAddress"] = ip;
          inPar["SubnetMask"] =submask;
          outPar =mo.InvokeMethod("EnableStatic",inPar, null);
        }
        //设置网关地址
        if (getway != null)
        {
          inPar =mo.GetMethodParameters("SetGateways");
          inPar["DefaultIPGateway"] =getway;
          outPar =mo.InvokeMethod("SetGateways",inPar, null);
        }
        //设置DNS地址
        if (dns != null)
        {
          inPar =mo.GetMethodParameters("SetDNSServerSearchOrder");
          inPar["DNSServerSearchOrder"] =dns;
          outPar =mo.InvokeMethod("SetDNSServerSearchOrder",inPar, null);
        }
      }
    }
    /// <summary>
    /// 启用DHCP服务器
    /// </summary>
    public static void EnableDHCP()
    {
      ManagementClass wmi = newManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
      ManagementObjectCollection moc = wmi.GetInstances();
      foreach (ManagementObject mo in moc)
      {
        if(!mo["Caption"].ToString().Equals("[00000012]Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit EthernetNIC"))
          continue;
        else
          MessageBox.Show((string)mo["caption"]);
        //如果没有启用IP设置的网络设备则跳过
        if (!(bool)mo["IPEnabled"])
          continue;
        //重置DNS为空
        mo.InvokeMethod("SetDNSServerSearchOrder",null);
        //开启DHCP
        mo.InvokeMethod("EnableDHCP",null);
      }
    }
    /// <summary>
    /// 判断是否IP地址格式
    /// </summary>
    /// <paramname="ip"></param>
    ///<returns></returns>
    public static bool IsIPAddress(string ip)
    {
      string[] arr = ip.Split('.');
      if (arr.Length != 4)
        return false;
      string pattern =@"\d{1,3}";
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        string d = arr[i];
        if (i == 0 && d =="0")
          return false;
        if (!Regex.IsMatch(d, pattern))
          return false;
        if (d != "0")
        {
          d = d.TrimStart('0');
          if (d == "")
            return false;
          if (int.Parse(d) > 255)
            return false;
        }
      }
      return true;
    }

  }
}


生成安装文件的方法

1:新建安装部署项目
打开VS,点击新建项目,选择:其他项目类型->安装与部署->安装向导(安装项目也一样),然后点击确定.(详细见下图)
此主题相关图片如下:
clip_image001
2:安装向导
关闭后打开安装向导,点击下一步,或者直接点击完成.
3:开始制作
安装向导完成后即可进入项目文件夹:
双击"应用程序文件夹"在右边的空白处右击,选择添加->文件,将你的做的应用程序的可执行文件和相应的类库和组件添加进来.
clip_image002
然后右击你的可执行文件,创建快捷方式,然后把快捷方式分别剪切或复制到左边的"用户的?程序?菜单"和"用户桌面"中.
这样安装程序安装安装完成后会在"开始->所有程序"和"桌面"上生成程序的快捷方式.
clip_image003
然后右击左边的"应用程序文件夹"打开属性对话框:
将属性中的"defaultlocation"的路径中的"[manufacturer]"去掉,
不然的话做好的安装程序默认安装目录会是"c:\programmfile\你的用户名\安装解决方案名称";
然后打开解决方案管理器,右击你的解决方案名称,选择属性:
在打开的属性页中,选择"系统必备",
clip_image004
在打开的系统必备页中,选中如下中的选择项,这个很重要!!!!!1!!!!!
选上以后,在生成的安装文件包中包含.netframework组件.(这个选项默认是没有选中的)
clip_image005
好了,这样就完成99%了,然后点击"生成->生成解决方案",哈,生成成功!
4:制作完成
现在打开解决方案文件夹下的debug文件夹,就可以看到生成的安装文件了.
【续】关于"卸载"功能的添加
上面的文章只介绍了简单的生成安装的方法,
但是在vs.net2005下并没有直接生成卸载程序的功能,
所以我们只好用msi来实现了,
原理我就不讲了,网上一搜一堆,我只讲操作,

【1】:在添加你的应用程序项目的时候,多添加一个msiexec.exe进去,
这个文件在c:\windows\system32文件夹下,
clip_image006
添加进去以后,为了让他更像个卸载程序,把他的名字改成"Uninstall.exe",
当然这个关系不大,改不改都行的.
然后给他创建一个快捷方式,放到桌面或者"开始-程序"中,
我选择放在了开始菜单中,然后下面我们要的做的就是查找这个部署项目的ProductCode了,
鼠标左键单击项目名称,记住是左键单击,然后点击属性标签,注意:不是右击的属性,
这个区别很大,这时你就可以看到ProductCode了,
clip_image007
然后打开你创建的那个快捷方式的属性对话框,
在Aguements属性中输入"/x{ProductCode}",
clip_image008
clip_image009
好了,然后点击"生成解决方案"即可生成带有卸载功能的安装程序了.

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值