SSL2505 2015年NOIP提高组试题 信息传递(并查集,最小环)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zhanghaoxian1/article/details/78408255

2015年NOIP提高组试题 信息传递

这里写图片描述

分析:并查集求最小环,把i,t[i]作为一条边加入并查集,如果他们 本来就在一个集合说明构成一个环,然后统计一下环的大小即可。

代码

#include <cstdio>
#define maxn 200005
using namespace std;

int f[maxn],fa[maxn],a[maxn];
int n;

int find(int x)
{
  if (f[x]==x) return x;
  return f[x]=find(f[x]);
}

int main()
{
  scanf("%d",&n);
  int ans=123456789;
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
    f[i]=fa[i]=i;
  }
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    int u=find(i);
    int v=find(a[i]);
    if (u==v)
    {
      int p=1;
      for (int j=a[i];j!=i;j=fa[j])
        p++;
      ans=p<ans?p:ans;
      continue;
    }
    fa[i]=a[i];
    f[u]=v;
  }
  printf("%d",ans);
}
阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页