byte 和 hex 互转

http://topic.csdn.net/u/20100819/10/62a54e6a-2205-4c5c-8551-007321aebb7a.html?668593488

function ByteToHex(Src: Byte): String;
var
h, l : Byte;
const
HC : Array [$00..$0F] of char =
('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F');
begin
h :=Src shr 4;
l :=Src shl 4;
l :=l shr 4;
Result :=HC[h]+HC[l];
end;

function StrToHex(str : String):String; //字符串转换为2位16进制字符串
var
i : Integer;
begin
Result :='';
for i :=1 to Length(str) do
begin
Result :=Result +Right('00'+ByteToHex(Ord(str[i])),2);
end;
end;
//网上流传的这一段貌似有问题
//begin
// SetLength(Result, 2);
// asm
// MOV EDI, [Result]
// MOV EDI, [EDI]
// MOV AL, Src
// MOV AH, AL // Save to AH
// SHR AL, 4 // Output High 4 Bits
// ADD AL, '0'
// CMP AL, '9'
// JBE @@OutCharLo
// ADD AL, 'A'-'9'-1
//@@OutCharLo:
// AND AH, $f
// ADD AH, '0'
// CMP AH, '9'
// JBE @@OutChar
// ADD AH, 'A'-'9'-1
//@@OutChar:
// STOSW
// end;
//end;
发布了16 篇原创文章 · 获赞 1 · 访问量 2081
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览