leetcode 494. 目标和 (动态规划)

给定一个非负整数数组,a1, a2, …, an, 和一个目标数,S。现在你有两个符号 + 和 -。对于数组中的任意一个整数,你都可以从 + 或 -中选择一个符号添加在前面。

返回可以使最终数组和为目标数 S 的所有添加符号的方法数。

示例 1:

输入: nums: [1, 1, 1, 1, 1], S: 3
输出: 5
解释:

-1+1+1+1+1 = 3
+1-1+1+1+1 = 3
+1+1-1+1+1 = 3
+1+1+1-1+1 = 3
+1+1+1+1-1 = 3

一共有5种方法让最终目标和为3。
注意:

数组的长度不会超过20,并且数组中的值全为正数。
初始的数组的和不会超过1000。
保证返回的最终结果为32位整数。

思路:可以理解为把数组划分成两部分,一部分的和是x,另一部分的和是y,使得x-y = S划分方法数,因为x+y = sum,故解得2*x = S+sum.令target = (S+sum)/2,即求部分和为target得数目。
利用动态规划得思想
∑ i = 0 n ∑ j = t a r g e t n u m s [ i ] d p [ j ] = d p [ j ] + d p [ j − n u m s [ i ] \sum_{i = 0}^{n}\sum_{j = target}^{nums[i]} dp[j] = dp[j] + dp[j-nums[i] i=0nj=targetnums[i]dp[j]=dp[j]+dp[jnums[i]

即凑成j得方法数位凑成j-nums[i]得方法数
代码如下:

class Solution {
public:
  int solve(int target,vector<int>&nums){
    int dp[target+10]={0};
    dp[0] = 1;
    for(int i=0;i<nums.size();++i){
      for(int j=target;j>=nums[i];--j){
      //这里从大到小,是因为每个数只能使用一次,这里相当于利用得上一层的结果
        dp[j] += dp[j-nums[i]];
      }
    }
    return dp[target];
  }
  int findTargetSumWays(vector<int>& nums, int S) {
    int sum = 0;
    for(int i=0;i<nums.size();++i)
      sum += nums[i];
    if(sum < S || (sum+S) % 2 !=0) return 0;
    int target = (sum+S)/2;
    return solve(target,nums);
  }
};
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页