how to add a member into the PDS using JCL

how to add a member into the PDS using JCL

 

when I have class about JCL utilities from our India teacher,I have some difficulties to use IEFBR14 to add a member to pds.so how to solve it.

 

we can create a ps, pds easily using IEFBR14 lke following code.

 

//G423400J JOB ,,NOTIFY=&SYSUID,CLASS=B,MSGLEVEL=(1,1),MSGCLASS=X            

//STEP1 EXEC PGM=IEFBR14                                                                                 
//DD1 DD  DSN=E118462.JCL.PRAC5.PS,                                                 

//           DISP=(NEW,CATLG,DELETE),                       
//           DCB=(LRECL=80,BLKSIZE=800,RECFM=FB),                    
//           SPACE=(TRK,(2,2),RLSE)                                   
//SYSPRINT DD SYSOUT=*                                               

 

//G423400J JOB ,,NOTIFY=&SYSUID,CLASS=B,MSGLEVEL=(1,1),MSGCLASS=X         
//STEP1 EXEC PGM=IEFBR14                                            
//DD1 DD  DSN=E118462.JCL.DAY2.PDS2,                             
//           DISP=(NEW,CATLG,DELETE),                            
//           DCB=(LRECL=80,BLKSIZE=800,RECFM=FB),               
//           SPACE=(TRK,(1,2,1),RLSE)                                 
//SYSPRINT DD SYSOUT=*              

 

now, I will show the code about how to add a member into pds:

 

//G423400J JOB ,,NOTIFY=&SYSUID,CLASS=B,MSGLEVEL=(1,1),MSGCLASS=X                                            

//STEP1    EXEC PGM=IEFBR14                                           

//DD1      DD   DSN=G423400.JCL.DAY2.ASSIGN4.PDS,                      

//         DISP=(NEW,CATLG,DELETE),                                     

//         SPACE=(TRK,(3,4,2),RLSE),                                       

//         DCB=(LRECL=80,BLKSIZE=800,RECFM=FB)                          

//SYSPRINT DD SYSOUT=*                                                 

//*ADD A MEMBER INTO A NEW PDS                                     

//STEP2    EXEC PGM=IEBGENER                                        

//SYSUT1   DD *                                                    

 DATA1                                                              

 DATA2                                                             

/*                                                                 

//SYSUT2   DD   DSN=G423400.JCL.DAY2.ASSIGN4.PDS,DISP=SHR           

//SYSIN    DD *                                                    

 GENERATE MAXNAME=1                                                

 MEMBER NAME=MEMBER3                                               

/*                                                                  

//SYSPRINT DD SYSOUT=*                                             

//SYSOUT   DD SYSOUT=*                                             

//*DELETE A MEMBER FROM A PDS                                      

//STEP3    EXEC PGM=IDCAMS                                          

//SYSPRINT DD SYSOUT=*                                          

//SYSIN    DD *                              

   DELETE G423400.JCL.DAY2.ASSIGN4.PDS(MEMBER1)

 /*                                            

                                                          

阅读终点,创作起航,您可以撰写心得或摘录文章要点写篇博文。去创作
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

zhongshiqi226

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值