Linux系统直接升级GLIBC版本

下载GLBC源码

访问网站: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/glibc/

安装

[zhaojq@zhaojq ~]$ tar -zxvf glibc-2.17.tar.gz
[zhaojq@zhaojq glibc-2.17]$ cd glibc-2.17
[zhaojq@zhaojq glibc-2.17]$ mkdir build
[zhaojq@zhaojq build]$ cd build
[zhaojq@zhaojq build]$ ../configure --prefix=/usr --disable-profile --enable-add-ons --with-headers=/usr/include --with-binutils=/usr/bin 
[zhaojq@zhaojq build]$ make && make install
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

注意: configure参数非常重要

验证

[zhaojq@zhaojq ~]$ strings /lib64/libc.so.6|grep GLIBC
GLIBC_2.2.5
GLIBC_2.2.6
GLIBC_2.3
GLIBC_2.3.2
GLIBC_2.3.3
GLIBC_2.3.4
GLIBC_2.4
GLIBC_2.5
GLIBC_2.6
GLIBC_2.7
GLIBC_2.8
GLIBC_2.9
GLIBC_2.10
GLIBC_2.11
GLIBC_2.12
GLIBC_2.13
GLIBC_2.14
GLIBC_2.15
GLIBC_2.16
GLIBC_2.17
GLIBC_PRIVATE

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭