Linux环境安装 jdk-6u45-linux-x64.bin 配置环境变量

1、先把 jdk-6u45-linux-x64.bin 传到服务器上
2、传到另外一台服务器(这一步不是必须的,因为我到目标服务器需要跳转)

scp -P22 jdk-6u45-linux-x64.bin wgzx@172.169.21.10:/tmp/

这里写图片描述
移动 mv /tmp/jdk-6u45-linux-x64.bin . ‘ . ’ 代表当前目录

3、赋权限

 chmod 755 jdk-6u45-linux-x64.bin

4、安装jdk

 ./jdk-6u45-linux-x64.bin

5、配置环境变量

[root@cf-app7 ~]# vi .bash_profilePATH=$PATH:$HOME/bin 下面加:
export PATH
JAVA_HOME=/usr/local/data/jdk1.6.0_45
CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib.tools.jar
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export JAVA_HOME CLASSPATH PATH

这里写图片描述

执行  source .bash_profile  配置生效 

6、测试安装成功

[root@cf-app7 ~]# java
...
[root@cf-app7 ~]# java -version
java version "1.6.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_45-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.45-b01, mixed mode)
[root@cf-app7 ~]# exit
logout

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试