ProjectEuler习题

版权声明:呐,转载请交稿费QAQ[不许转载!] https://blog.csdn.net/zxn0803/article/details/53419122

<翻译+题解。>
既然要做英文题,那么就好好做,认真写结题报告。

Problem 401

题意:求ni=1g(i)其中g(n)=d|nd2
n1015,答案对109取模。


题解:由反演的一些经验,我们知道可以枚举因数d.
答案变成了:

d=1nndd2

注意到nd的取值是根号级别的。
分块暴力,统计平方和。
但是怎么算平方和呢?
有公式:ni=1i2=(n+1)n(2n+1)6
看似问题是解决了,但是我们注意到6是没有逆元的,我们需要知道一个式子:
a/b mod ma mod (bm)/b

那么我们只需要对2109取模,然后求出3的逆元即可。
最后的答案记得除以2,并且要开unsigned long long.

#include <bits/stdc++.h>
#define Rep(i,n) for(int i = 1;i <= n;++ i)
#define rep(i,a,b) for(int i = a;i <= b;++ i)
#define Dwn(i,n) for(int i = n;i ;i --)
#define dwn(i,a,b) for(int i = a;i >= b;-- i)
using namespace std;
const int Mod = 2e9;
typedef unsigned long long ull;
ull rev = 666666667;
ull Get(ull n)
{
  n %= Mod;
  return (n + 1) * n % Mod * (2ull * n + 1) % Mod * rev % Mod;
}
ull calc(long long i,long long j,long long d)
{
  return d % Mod * ((Get(j) - Get(i - 1) + Mod) % Mod) % Mod;
}
int main()
{
  ull x = 1e15;
  ull ans = 0;
  ull i = 1,n = x;
  for(ull j;i <= n;)
  {
    j = n / (n / i);
    ans = (ans + calc(i,j,n / i)) % Mod;
    i = j + 1;
  }
  printf("%llu\n",ans / 2);
  return 0;
}

知识点:n/d的取值,逆元的转化,[1,n]平方和公式。

Problem 464

先拆前缀和,如果不满足的话,要么N大要么P大。
把式子化出来的话:

 1. 99N(a,b)>100P(a,b)
  99N(b)100P(b)>99N(a1)100P(a1)
 2. 99P(a,b)>100N(a,b)
  99P(b)100N(b)>99P(a1)100N(a1)

然后这样我们用个set查一下就没了。
……set不滋磁这个操作……我写了个TreapQAQ

#include <bits/stdc++.h>
#define Rep(i,n) for(int i = 1;i <= n;++ i)
#define v edge[i].to
#define RepG(i,x) for(int i = head[x];~ i; i = edge[i].next)
#define fl edge[i].f
#define vfl edge[i ^ 1].f

#define u t[x]
#define o t[y]
#define lc ch[0]
#define rc ch[1]
#define tc ch[ty]
#define vc ch[!ty]
using namespace std;
const int N = 20000005;
typedef long long LL;
class HH
{
  public:
  int rt,tot;
  struct Node{int ch[2],sz,fix,cnt;LL val;void Set(LL _){val = _;fix = rand() + 1 + rand() * 4;cnt = sz = 1;ch[0] = ch[1] = 0;}}t[N];
  void Upd(int x){u.sz = t[u.lc].sz + t[u.rc].sz + u.cnt;}
  void Rot(int &x,bool ty){int y = u.tc;u.tc = o.vc,o.vc = x,Upd(x),Upd(x = y);}
  void ins(int &x,LL _)
  {
    if(!x){x = ++ tot,u.Set(_);return;}
    if(u.val == _){u.cnt ++;u.sz ++;return;}
    bool ty = u.val < _;
    ins(u.tc,_);
    (u.fix > t[u.tc].fix) ? Upd(x) : Rot(x,ty);
  }
  int Qry(int x,LL _)
  {
    if(!x)return 0;
    if(u.val < _)return t[u.lc].sz + u.cnt + Qry(u.rc,_);
    else return Qry(u.lc,_);
  }
}a,b;
int n,m,p[N],mu[N],cnt,sn[N],sp[N];
bool isp[N];

int main()
{
  n = 20000000;
  LL ans = 0;
  mu[1] = 1;
  for(int i = 1;i <= n;++ i)ans += (n - i + 1);
  for(int i = 2;i <= n;++ i)
  {
    if(!isp[i])mu[i] = -1,p[++ cnt] = i;
    for(int j = 1;j <= cnt && i * p[j] <= n;++ j)
    {
      isp[i * p[j]] = 1;
      if(i % p[j] == 0){mu[i * p[j]] = 0;break;}
      else mu[i * p[j]] = -mu[i];
    }
  }
  for(int i = 1;i <= n;++ i)sn[i] = sn[i - 1] + (mu[i] == -1),sp[i] = sp[i - 1] + (mu[i] == 1);
  for(int i = 1;i <= n;++ i)
  {
    a.ins(a.rt,99ll * sn[i - 1] - 100ll * sp[i - 1]);
    ans -= a.Qry(a.rt,99ll * sn[i] - 100ll * sp[i]); 

    b.ins(b.rt,99ll * sp[i - 1] - 100ll * sn[i - 1]);
    ans -= b.Qry(b.rt,99ll * sp[i] - 100ll * sn[i]);
  }
  printf("%lld\n",ans);
  return 0;
}

知识点:平衡树,前缀和拆分,二维数点。

Problem 565

C++11大法吼!
首先我们注意到,ω(pk)=1+p+p2+p3...
2017是个质数。
我们先考虑筛出根号n这个范围内的所有素数。
之后找所有p满足p=k20171
这个咋找呢?
我们可以用小于N/2017的数字去筛这些数字对吧。
瓶颈在筛这个素数上。
如果P为合数,那么有dP/d=2016(mod 2017),d<n
那么有k20171modd=0
k=20171modd
那么我们就可以筛k,看这个东西是否满足。
k=td+(20171modd)
枚举t,用d去筛,这一步复杂度是loglogn
然后我们就要考虑重合的部分,但是其他地方其实都显然了……
因为要去吃饭,所以到时候再补。

#include <bits/stdc++.h>
#define Rep(i,n) for(int i = 1;i <= n;++ i)
#define v edge[i].to
#define RepG(i,x) for(int i = head[x];~ i; i = edge[i].next)
#define fl edge[i].f
#define vfl edge[i ^ 1].f

using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 1000000;
const int NR = N + 5;
LL n,arr[(LL)(1e11+1) / 2017],m = 2017;
vector<int>pr;
vector<pair<LL,LL> >re;
bool isp[NR * 50];

void init(int ZZ)
{
  for(int i = 2;i * i <= ZZ;++ i)
    if(!isp[i])
      for(int j = i * i;j <= ZZ;j += i)isp[j] = 1;
  for(int i = 2;i <= ZZ;++ i)if(!isp[i])pr.push_back(i);
}

int Pw(int a,int b)
{
  int cur = 1;
  int p = b - 2;
  while(p)
  {
    if(p & 1)cur = 1ll * cur * a % b;
    p >>= 1;
    a = 1ll * a * a % b;
  }
  return cur;
}
int main()
{
  n = 1e11;
  LL L = n / m;
  LL SQ = (int)sqrt(n);
  init(SQ);
  for(LL i = m - 1;i <= n;i += m)arr[i / m] = i;
  int LEN = (LL)(1e11+1) / 2017;
  for(int i : pr)
    if(i != m)
    {
      int rev = Pw(m,i);
      for(int j = ((arr[rev - 1] == i) ? rev + i : rev) - 1;j < LEN;j += i)
        arr[j] = 0;
    }
  for(int z = 0;z < LEN;++ z)
  {
    LL i = arr[z];
    if(i)
    {
      if(i <= SQ)re.push_back(make_pair(i,i*i));
      else re.push_back(make_pair(i,0ll));
    }
  }
  for(LL i : pr)
  {
    for(LL j = 1 + i + i * i,a = i * i;a <= n;a *= i,j += a)
    {
      if(j % m == 0)
      {
        if(i * a <= n)re.push_back(make_pair(a,i * a));
        else re.push_back(make_pair(a,0ll));
      }
    }
  }
  sort(re.begin(),re.end());
  LL ans = 0;
  for(int i = 0;i < re.size();++ i)
  {
    LL a = re[i].first,b = re[i].second;
    ans += a * (n / a) * (n / a + 1) / 2;
    if(b)ans -= b * (n / b) * (n / b + 1) / 2;
  }
  for (int i = 0; i < re.size(); i ++)
    for (int j = i + 1; j < re.size(); j ++) 
    {
      LL temp = re[i].first * re[j].first;
      if (temp > n)
      {
        if (j == i + 1)i = re.size();
        break;
      }
      for (LL k = temp; k <= n; k += temp)
        ans -= k;
    }
  cout << ans << endl;
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试