STL - queue(队列)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zyq522376829/article/details/46803447
Queue简介
queue是队列容器,是一种“先进先出”的容器。
queue是简单地装饰deque容器而成为另外的一种容器。

#include <queue>

queue对象的默认构造
queue采用模板类实现,queue对象的默认构造形式:queue<T> queT; 如:
queue<int> queInt;      //一个存放int的queue容器。
queue<float> queFloat;   //一个存放float的queue容器。
queue<string> queString;   //一个存放string的queue容器。
...				  
//尖括号内还可以设置指针类型或自定义类型。

queue的push()与pop()方法
queue.push(elem);  //往队尾添加元素
queue.pop();  //从队头移除第一个元素

queue<int> queInt;
queInt.push(1);queInt.push(3);
queInt.push(5);queInt.push(7);
queInt.push(9);queInt.pop();
queInt.pop();
此时queInt存放的元素是5,7,9
queue对象的拷贝构造与赋值
queue(const queue &que);		   //拷贝构造函数
queue& operator=(const queue &que);	//重载等号操作符

	queue<int> queIntA;
	queIntA.push(1);
	queIntA.push(3);
	queIntA.push(5);
	queIntA.push(7);
	queIntA.push(9);

	queue<int> queIntB(queIntA);	//拷贝构造
	queue<int> queIntC;
	queIntC = queIntA;				//赋值
queue的数据存取
	queue.back();  //返回最后一个元素
	queue.front();  //返回第一个元素

	queue<int> queIntA;
	queIntA.push(1);
	queIntA.push(3);
	queIntA.push(5);
	queIntA.push(7);
	queIntA.push(9);

	int iFront = queIntA.front();		//1
	int iBack = queIntA.back();		//9

	queIntA.front() = 11;			//11
	queIntA.back() = 19;			//19
queue的大小
	queue.empty();  //判断队列是否为空
	queue.size(); 	   //返回队列的大小
	queue<int> queIntA; 	
	queIntA.push(1);  	
	queIntA.push(3); 		
	queIntA.push(5);		
	queIntA.push(7);		
	queIntA.push(9);		

	if (!queIntA.empty())
	{
		int iSize = queIntA.size();		//5
	}

demo
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <queue>
#include <algorithm>

using namespace std;

void queueInit()
{
	queue<int> q;
	q.push(1);
	q.push(3);
	q.push(5);

	cout << "size of q: " << q.size() << endl;
	// size of q: 3
	cout << "front element: " << q.front() << endl;
	// front element: 1

	while (!q.empty()) {
		cout << q.front() << ' ';
		q.pop();
	}
	// 1 3 5
	cout << endl;
}

class Teacher
{
public:
	int age;
	char name[32];
public:
	void printTeacher()
	{
		cout << "age: " << age << endl;
	}
};

void queueClass()
{
	Teacher t1, t2, t3;
	t1.age = 21;
	t2.age = 22;
	t3.age = 23;

	queue<Teacher> q1;
	q1.push(t1);
	q1.push(t2);
	q1.push(t3);
	while (!q1.empty()) {
		Teacher tmp = q1.front();
		q1.pop();
		tmp.printTeacher();
	}
	cout << endl;
	/*
	age: 21
	age: 22
	age: 23
	*/

	queue<Teacher *> q2;
	q2.push(&t1);
	q2.push(&t2);
	q2.push(&t3);
	while (!q2.empty()) {
		Teacher *tmp = q2.front();
		q2.pop();
		tmp->printTeacher();
	}
	cout << endl;
	/*
	age: 21
	age: 22
	age: 23
	*/

}

int main()
{
	queueInit();
	queueClass();

	return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试