golang调用javascript文件里的函数

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zyx4843/article/details/53614934

这里要用到otto---Go语言实现的JavaScript 解释器(github.com/robertkrimen/otto)

假设plugins.js里的内容有:

function addnum(a, b) {
  
  return a + add5(b)
}

function add5(a) {
 return a + 5
}
要调用addnum函数,golang内容为:

	f, err := os.Open("plugins.js")
	if err != nil {
		panic(err)
	}

	defer f.Close()

	buff := bytes.NewBuffer(nil)

	if _, err := buff.ReadFrom(f); err != nil {
		panic(err)
 	}
	runtime := otto.New()
	if _, err := runtime.Run(buff.String()); err != nil {
		panic(err)
	}

	a:= 1 
	b:= 2
	jsa, err := runtime.ToValue(a)
	if err != nil {
		panic(err)
	}
	jsb, err := runtime.ToValue(userid)
	if err != nil {
		panic(err)
	}
	result, err := runtime.Call("addnum", nil, jsa, jsb)
	if err != nil {
		panic(err)
	}
	out, err := result.ToInterger()
	if err != nil {
		panic(err)
	}


得到的结果out会是8
没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭