C语言钟表【改进版】

原创 2007年09月15日 22:04:00

 改进版源代码:

#include<stdio.h>
#include<graphics.h>
#include<math.h>
#include<dos.h>
#define PI 3.1415926
#define x 320
#define y 240
int main()
{
 int gdriver = DETECT,gmode,i,l;
 float th_hour,th_min,th_sec,m,n,x1,y1,x2,y2;
 struct time curtime;
 initgraph(&gdriver,&gmode,"");
 while(! kbhit())
 {
  for(i=0;i<60;i++)
      {
   if(i%5==0)
   {
    l=15 ;
    setcolor(13);
   }

   else
   {
    l=5;
   }
          x1=200*cos(i*6*PI/180)+320;
          y1=200*sin(i*6*PI/180)+240;
         x2=(200-l)*cos(i*6*PI/180)+320;
          y2=(200-l)*sin(i*6*PI/180)+240;
   line(x1,y1,x2,y2);
   if(i%5==0)
   {
    switch(i)
    {
     case 0 :
      outtextxy(x2-9,y2-2,"3");
      break;
     case 5 :
      outtextxy(x2-10,y2-6,"4");
      break;
     case 10 :
      outtextxy(x2-7,y2-9,"5");
      break;
     case 15 :
      outtextxy(x2-2,y2-10,"6");
      break;
     case 20 :
      outtextxy(x2-1,y2-10,"7");
      break;
     case 25 :
      outtextxy(x2+3,y2-7,"8");
      break;
     case 30 :
      outtextxy(x2+4,y2-2,"9");
      break;
     case 35 :
      outtextxy(x2+2,y2+1,"10");
      break;
     case 40 :
      outtextxy(x2+1,y2+3,"11");
      break;
     case 45 :
      outtextxy(x2-7,y2+4,"12");
      break;
     case 50 :
      outtextxy(x2-5,y2+3,"1");
      break;
     case 55 :
      outtextxy(x2-9,y2,"2");
      break;
    }
   }
   setcolor(9);
     }
  gettime(&curtime);

  /*得到当前系统时间*/
  gotoxy(40,18);      /*定位输出位置*/
  setcolor(7);
  outtextxy(getmaxx()/2-30,getmaxy()/4,"UESTC_TerryLi");
  setcolor(2);
  rectangle(0,0,getmaxx(),getmaxy());
  rectangle(20,20,getmaxx()-20,getmaxy()-20);
  line(0,0,20,20);
  line(getmaxx(),0,getmaxx()-20,20);
  line(0,getmaxy(),20,getmaxy()-20);
  line(getmaxx(),getmaxy(),getmaxx()-20,getmaxy()-20);
  printf("Now Time:");
      printf("%.0f:",(float)curtime.ti_hour);
      if((float)curtime.ti_min<10) printf("0");
      printf("%.0f:",(float)curtime.ti_min);
      if((float)curtime.ti_sec<10) printf("0");
      printf("%.0f",(float)curtime.ti_sec);
  /*获得三个
  圆*/
  setcolor(11);
    circle(x,y,200);
  circle(x,y,12);
  setcolor(4);         /*the first  */
  circle(x,y,3);       /*the second */
  setfillstyle(1,4);   /*the third  */
  floodfill(x,y,4);    /*fouth      */ /*si bu chan sheng zhong jian de hong yuan xin*/
  th_sec=(float)curtime.ti_sec*0.1047197551;                 /*2π/60=0.1047197551*/
  th_min=(float)curtime.ti_min*0.1047197551+th_sec/60.0;
      th_hour=(float)curtime.ti_hour*0.523598775+th_min/12.0;    /*2π/12=0.5235987755 */
  /*draw hour point*/
  m = x + 90*sin(th_hour);     /*70*/
  n = y - 90*cos(th_hour);
  setcolor(13);
  line(x,y,m,n);
  /*draw minute point*/        /*110*/
  m = x + 130*sin(th_min);
  n = y - 130*cos(th_min);
  setcolor(11);
  line(x,y,m,n);
  /*draw second point*/         /*140*/
  m = x + 170*sin(th_sec);
  n = y - 170*cos(th_sec);
  setcolor(5);
  line(x,y,m,n);
  sleep(1);
  cleardevice();
 }
 closegraph();
 return 0;
}

C语言文件输入/输出ACM改进版(freopen函数)

文章作者:姜南(Slyar) 文章来源:Slyar Home (www.slyar.com) 转载请注明,谢谢合作。 昨天发了一篇《C语言 使用文件输入/输出数据》,使用的是最普通的文件输入/输...

C语言实现linux网卡检测-改进版

C语言+shell 实现linux网卡状态检测   和  C语言实现linux网卡连接检测 2文的方法各有缺陷,比如有些系统执行ifconfig需要root权限,要不就不支持ioctl(fd, S...

c语言银行系统源代码(改进版)

 • 2008年01月29日 11:05
 • 17KB
 • 下载

Unity多语言本地化改进版

简介之前捣鼓过一个通过csv配置游戏多语言支持的小工具,但是发现使用过程中,通过notepad++去进行转码很不方便,并且直接将配置的csv不加密的放在游戏中心里感觉不是很踏实 于是乎~~新的方案1...

C语言破解数独源代码菜鸟改进版

 • 2008年09月24日 12:48
 • 194KB
 • 下载

利用c语言编辑--钟表模拟程序(表针形式)

运行效果如下: 在源代码的基础上,可以通过 API 函数 mciSendString 轻松加上滴答声音。 代码如下: ////////////////////////////////...

用c语言设计的电子钟表

 • 2014年09月28日 17:59
 • 898KB
 • 下载

c语言指针式钟表(graphics.h头文件画)

 • 2017年06月24日 22:25
 • 41.05MB
 • 下载
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:C语言钟表【改进版】
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)