C语言钟表【改进版】

原创 2007年09月15日 22:04:00

 改进版源代码:

#include<stdio.h>
#include<graphics.h>
#include<math.h>
#include<dos.h>
#define PI 3.1415926
#define x 320
#define y 240
int main()
{
 int gdriver = DETECT,gmode,i,l;
 float th_hour,th_min,th_sec,m,n,x1,y1,x2,y2;
 struct time curtime;
 initgraph(&gdriver,&gmode,"");
 while(! kbhit())
 {
  for(i=0;i<60;i++)
      {
   if(i%5==0)
   {
    l=15 ;
    setcolor(13);
   }

   else
   {
    l=5;
   }
          x1=200*cos(i*6*PI/180)+320;
          y1=200*sin(i*6*PI/180)+240;
         x2=(200-l)*cos(i*6*PI/180)+320;
          y2=(200-l)*sin(i*6*PI/180)+240;
   line(x1,y1,x2,y2);
   if(i%5==0)
   {
    switch(i)
    {
     case 0 :
      outtextxy(x2-9,y2-2,"3");
      break;
     case 5 :
      outtextxy(x2-10,y2-6,"4");
      break;
     case 10 :
      outtextxy(x2-7,y2-9,"5");
      break;
     case 15 :
      outtextxy(x2-2,y2-10,"6");
      break;
     case 20 :
      outtextxy(x2-1,y2-10,"7");
      break;
     case 25 :
      outtextxy(x2+3,y2-7,"8");
      break;
     case 30 :
      outtextxy(x2+4,y2-2,"9");
      break;
     case 35 :
      outtextxy(x2+2,y2+1,"10");
      break;
     case 40 :
      outtextxy(x2+1,y2+3,"11");
      break;
     case 45 :
      outtextxy(x2-7,y2+4,"12");
      break;
     case 50 :
      outtextxy(x2-5,y2+3,"1");
      break;
     case 55 :
      outtextxy(x2-9,y2,"2");
      break;
    }
   }
   setcolor(9);
     }
  gettime(&curtime);

  /*得到当前系统时间*/
  gotoxy(40,18);      /*定位输出位置*/
  setcolor(7);
  outtextxy(getmaxx()/2-30,getmaxy()/4,"UESTC_TerryLi");
  setcolor(2);
  rectangle(0,0,getmaxx(),getmaxy());
  rectangle(20,20,getmaxx()-20,getmaxy()-20);
  line(0,0,20,20);
  line(getmaxx(),0,getmaxx()-20,20);
  line(0,getmaxy(),20,getmaxy()-20);
  line(getmaxx(),getmaxy(),getmaxx()-20,getmaxy()-20);
  printf("Now Time:");
      printf("%.0f:",(float)curtime.ti_hour);
      if((float)curtime.ti_min<10) printf("0");
      printf("%.0f:",(float)curtime.ti_min);
      if((float)curtime.ti_sec<10) printf("0");
      printf("%.0f",(float)curtime.ti_sec);
  /*获得三个
  圆*/
  setcolor(11);
    circle(x,y,200);
  circle(x,y,12);
  setcolor(4);         /*the first  */
  circle(x,y,3);       /*the second */
  setfillstyle(1,4);   /*the third  */
  floodfill(x,y,4);    /*fouth      */ /*si bu chan sheng zhong jian de hong yuan xin*/
  th_sec=(float)curtime.ti_sec*0.1047197551;                 /*2π/60=0.1047197551*/
  th_min=(float)curtime.ti_min*0.1047197551+th_sec/60.0;
      th_hour=(float)curtime.ti_hour*0.523598775+th_min/12.0;    /*2π/12=0.5235987755 */
  /*draw hour point*/
  m = x + 90*sin(th_hour);     /*70*/
  n = y - 90*cos(th_hour);
  setcolor(13);
  line(x,y,m,n);
  /*draw minute point*/        /*110*/
  m = x + 130*sin(th_min);
  n = y - 130*cos(th_min);
  setcolor(11);
  line(x,y,m,n);
  /*draw second point*/         /*140*/
  m = x + 170*sin(th_sec);
  n = y - 170*cos(th_sec);
  setcolor(5);
  line(x,y,m,n);
  sleep(1);
  cleardevice();
 }
 closegraph();
 return 0;
}

C语言写的一个钟表(很炫哦)

下面是源代码: #include#include#include#include#define PI 3.1415926#define x 320#define y 240int main(){ in...
 • Terry001
 • Terry001
 • 2007年09月15日 21:15
 • 2718

详解排序算法C语言代码实现之冒泡排序法(改进)

本文将教科书里的冒泡法改进下以提高排序效率,并提供标准函数接口,大家可以直接调用!...
 • dcx1205
 • dcx1205
 • 2013年11月04日 22:14
 • 1477

经典洗牌算法C语言实现

这种洗牌方式的算法: 1:初始化一个长度为54的数组,和54张牌。 2:从i=1开始到54,每次从剩余的牌堆中随机抽一张牌放到数组的i下标下。 这样我们可以用一个数组做也可以用两个数组做。 就...
 • a88141302
 • a88141302
 • 2014年08月28日 11:39
 • 2499

利用c语言编辑--钟表模拟程序(表针形式)

运行效果如下: 在源代码的基础上,可以通过 API 函数 mciSendString 轻松加上滴答声音。 代码如下: ////////////////////////////////...
 • shadowyingjian
 • shadowyingjian
 • 2016年02月18日 21:14
 • 1954

改进版冒泡排序

冒泡法排序: 改进之处:n个元素比较n-1趟,第i趟比较n-i次 若在其中的某一趟排序中:若始终未发生元素的交换说明已经排序号好,函数结束!...
 • ZongYinHu
 • ZongYinHu
 • 2015年04月26日 19:13
 • 869

C语言写的一个电子时钟

C语言的电子时钟
 • qq_34400232
 • qq_34400232
 • 2017年03月05日 14:58
 • 2017

时钟夹角

Clock 题目描述 钟的一圈是12小时,其中时针、分钟都是匀速移动。一天从00:00~23:59,请问某一时刻,时针与分针的夹角是多少?  输入 第一行是一个整数T(1≤T≤1440),表示样例...
 • kangyan__
 • kangyan__
 • 2017年04月18日 17:10
 • 291

自己编写的C语言实时时钟代码

子函数shijian.c #include void shijian() { struct tm *t; time_t timer; time(&timer); t=localtime(&...
 • endless_fighting
 • endless_fighting
 • 2016年08月17日 11:32
 • 4271

C语言编写时钟程序

使用C语言编写的时钟程序,TC下通过,VC需要有graphics包,这个包可以去easyx下载,下载地址为:http://www.easyx.cn/downloads/,下载下来安装就可以了。 以下...
 • u010394032
 • u010394032
 • 2013年11月03日 18:03
 • 3627

<NOIP> 11 . P1424 小鱼的航程(改进版)

题解:这是洛谷的第11道题目,很简单的一道考察条件语句的问题,直接从题目可以得出来编码过程。 源代码: #include #include using namespace std; int...
 • u010202481
 • u010202481
 • 2017年06月30日 14:51
 • 102
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:C语言钟表【改进版】
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)