Java 习题 (62)

题目:
创建两个带有默认构造器 (空参数列表) 的类A和类B。从A中继承产生一个名为C的新类,并在C内创建一个B类的成员。不要给C编写构造器。创建一个C类的对象并观察其结果。

解答:

class A {
  A() {
    System.out.println("A constructor");
  }
}

class B {
  B() {
    System.out.println("B constructor");
  }
}

class C extends A {
  B b = new B();
}

public class exerciseFive{
  public static void main(String[] args){
    new C();
  }
}

结果如下:
在这里插入图片描述
如果觉得不错,就用点赞或者关注或者留言来代替五星好评~
谢谢各位~

©️2020 CSDN 皮肤主题: 终极编程指南 设计师:CSDN官方博客 返回首页