javascript 俄罗斯方块(含完整游戏代码)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/C_Creator/article/details/80596924

俄罗斯方块类

以下代码包括了俄罗斯方块生成以及上下左右旋转的操作。
完整代码在github上: [俄罗斯方块小游戏源码](https://github.com/suchuanpao/tetris.git)
function Tetris(pos, type, dir) {
  this.turn = function () {
    var flag = 1;
    switch (this.types_name[this.type]) {
      case "SQUARE":
        return true;
      case "LINE":
        flag = this.tetris[1].y-this.centor.y?1:-1;
        break;
      case "SWAGERLY":
      case "RSWAGERLY":
        flag = this.tetris[2].y-this.centor.y?1:-1;
        break;
      case "LBLOCK":
      case "RLBLOCK":
      case "TBLOCK":
        flag = 1;
        break;
    }
    for (var i = 1; i < this.tetris.length; i++) {
      var diff = {"x":this.tetris[i].x-this.centor.x, "y":this.tetris[i].y-this.centor.y};
      this.tetris[i].x = this.centor.x + flag*diff.y;
      this.tetris[i].y = this.centor.y - flag*diff.x;
    }
    return true;
  }
  this.turnback = function () {
    if (this.types_name[this.type] == "SQUARE")
      return true;
    for (var i = 0; i < 3; i++)
      this.turn();
  }
  this.leftSlice = function () {
    this.pos.x--;
  }
  this.rightSlice = function () {
    this.pos.x++;
  }
  this.drop = function () {
    this.pos.y++;
  }
  this.rise = function() {
    this.pos.y--;
  }
  this.body = function () {
    var body = [];
    for (var i = 0; i < this.tetris.length; i++) {
      if (this.tetris[i].y+this.pos.y >= 0)
        body.push({"x":this.tetris[i].x+this.pos.x, "y":this.tetris[i].y+this.pos.y});
    }
    return body;
  }
  this.__init__ = function () {
    var arr = this.types_body[this.type];
    this.tetris = [];
    this.centor = {"x":arr[0]%4-this.origin%4, "y":parseInt(arr[0]/4)-parseInt(this.origin/4)};
    for (var i = 0; i < 4; i++) {
      this.tetris[i] = {"x":arr[i]%4-this.origin%4, "y":parseInt(arr[i]/4)-parseInt(this.origin/4)};
    }
  }
  this.types_name = ["LBLOCK", "RLBLOCK", "TBLOCK", "SWAGERLY", "RSWAGERLY", "LINE", "SQUARE"];
  this.types_body = [
    [5, 1, 2, 9], //LLL
    [6, 1, 2,10],
    [5, 1, 4, 6], //T 
    [5, 2, 6, 9], //555 
    [5, 1, 6,10], 
    [5, 4, 6, 7], //I
    [5, 0, 1, 4],
  ]
  this.origin = 5;
  this.type = type%7;
  this.pos = pos;
  this.__init__();
  for (i = 0; i < dir%4; i++)
    this.turn();
  return this;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭