HDU6061 RXD and functions[NTT]

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ControlBear/article/details/76578263

RXD and functions

 HDU - 6061


题意:

给你一个函数,根据Tr的转换为g(x),即

初始值,规律为,最后求出第m项,将系数按顺序输出。

(①这题的输出,最后有个空格,必须也输出。②题目给的要求求的最后的式子,应该是n不是m。)


题解:

首先推荐一篇学多项式乘法的文章

http://blog.miskcoo.com/2015/04/polynomial-multiplication-and-fast-fourier-transform#i-17


官方题解


官方题解其实说了,我们最后转化出来的式子就是题解那个。

但是,只有这个式子,不会求啊。(其实就是自己不熟悉知识点+自己太蠢【这才是重点吧】)

首先,我们可以直接得到这个式子。(我们用s表示,下面都是这样)

根据二项式定理,我们可以进一步拆开


同时,把组合数也拆开,我们最后可以得到,这看上去还没什么感觉对吧T_T。

那么我们转换一下这个式子的形式,可以得到(至于为什么可以变成这个样子,如果自己没办法好好这样转换,手动画个矩阵来看看你就知道了【别问我为啥知道】)

关于这个式子,我们总算可以看到一点东西了吧,只要将这个写成

再稍作整理一下,会发现后面的式子,非常非常像我们要的卷积公式。


然后,从我刚才推荐的文章中,里面有这样的一个小tips

,这就成了我们最终需要的公式了。

【跟集训队的巨巨讨论这个题,别人有提示就会做了,我还让他给我解释一番,果然我好菜T_T】


#pragma comment(linker, "/STACK:102400000,102400000")
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<string>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<stack>
#include<assert.h>
#include<set>
#include<map>
#include<vector>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=1e5+5;
const int K=(1<<18)+5;
const int mod=998244353;
const int G=3;
int c[N],A[K],B[K],fac[N],inv[N],sq[N];
int n,m;
int Pow(ll n,ll m)
{
  n%=mod;
  int ans=1;
  while (m)
  {
    if (m&1)
      ans=(ll)ans*n%mod;
    n=(ll)n*n%mod;
    m>>=1;
  }
  return ans;
}
int wn[K];
void initial()
{
  for (int i=0 ; i<K ; ++i)
  {
    int t=1<<i;
    wn[i]=Pow(G,(mod-1)/t);
  }
  fac[0]=1;
  for (int i=1 ; i<N ; ++i)
    fac[i]=(ll)fac[i-1]*i%mod;
  inv[N-1]=Pow(fac[N-1],mod-2);
  for (int i=N-2 ; i>=0 ; --i)
    inv[i]=(ll)inv[i+1]*(i+1)%mod;
}
void change(int x[],int len)
{
  for (int i=1,j=len/2 ; i<len-1 ; ++i)
  {
    if (i<j)
      swap(x[i],x[j]);
    int k=len/2;
    while (j>=k)
    {
      j-=k;
      k/=2;
    }
    if (j<k)
      j+=k;
  }
}
void NTT(int x[],int len,int dft)
{
  change(x,len);
  int id=0;
  for (int h=2 ; h<=len ; h<<=1)
  {
    ++id;
    assert(id<K);
    for (int j=0 ; j<len ; j+=h)
    {
      int w=1;
      for (int k=j ; k<j+h/2 ; ++k)
      {
        int u=(ll)x[k];
        int t=(ll)w*x[k+h/2]%mod;
        x[k]=(u+t)%mod;
        x[k+h/2]=(u-t+mod)%mod;
        w=(ll)w*wn[id]%mod;
      }
    }
  }
  if (dft==-1)
  {
    for (int i=1 ; i<len/2 ; ++i)
      swap(x[i],x[len-i]);
    int dl=Pow(len,mod-2);
    for (int i=0 ; i<len ; ++i)
      x[i]=(ll)x[i]*dl%mod;
  }
}
void solve(int a[],int s)
{
  if (!s)
  {
    for (int i=0 ; i<=n ; ++i)
      A[i]=c[i];
    return ;
  }
  s=(-s+mod)%mod;
  int len=1;
  int m=(n<<1)+1;
  while (len<m)
    len<<=1;
  sq[0]=1;
  for (int i=1 ; i<=n ; ++i)
    sq[i]=(ll)sq[i-1]*s%mod;
  memset(A,0,sizeof(A));
  memset(B,0,sizeof(B));
  for (int i=0 ; i<=n ; ++i)
  {
    A[i]=(ll)c[i]*fac[i]%mod;
    B[i]=(ll)sq[n-i]*inv[n-i]%mod;
  }
  NTT(A,len,1);
  NTT(B,len,1);
  for (int i=0 ; i<len ; ++i)
    A[i]=(ll)A[i]*B[i]%mod;
  NTT(A,len,-1);
  for (int i=0 ; i<=n ; ++i)
    A[i]=(ll)A[i+n]*inv[i]%mod;
}
int main()
{
  initial();
  while (~scanf("%d",&n))
  {
    for (int i=0 ; i<=n ; ++i)
      scanf("%d",&c[i]);
    scanf("%d",&m);
    int sum=0;
    for (int i=0 ; i<m ; ++i)
    {
      int x;
      scanf("%d",&x);
      sum=((ll)sum+x)%mod;
    }
    solve(c,sum);
    for (int i=0 ; i<=n ; ++i)
      printf("%d ",A[i]);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}没有更多推荐了,返回首页