Phonetic symbol 单元音 - 短元音 -- ə

本文主要介绍 单元音 - 短元音 -- ə ə     额 发短音


阅读更多
所属专栏: English-phonetic symbol
上一篇Phonetic symbol 单元音 - 短元音 ɒ(新)/ ɔ(旧) 与 ʊ/u (机打)
下一篇Phonetic symbol 双元音 -- ɪə
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭