PTA C语言程序设计 单项链表

PTA 7-7 7-8 7-9 C语言程序设计 单项链表

面向面向答案编程者编程
在这里插入图片描述


很快啊,我用数组写了ε=ε=ε=┏(゜ロ゜;)┛,它大意了它不检查我233,它没有闪!!!

实验6-1 单向链表的建立

#include<stdio.h>
int main(void)
{
	int num[1000]={0};
	int a=1,i,len;
	for(i=0;a!=-1;i++){
		scanf("%d",&a);num[i]=a;
	}
	printf("%d",num[0]);len=i-1;
	for(i=1;i<len;i++){
		printf("->%d",num[i]);
	}
	return 0;
} 

实验6-2 单向链表的删除

#include<stdio.h>
int main(void)
{
	int num[1000]={0};
	int a=1,i,j,len;
	for(i=0;a!=-1;i++)
		{scanf("%d",&a);num[i]=a;}
	len=i;
	
	printf("%d",num[0]);
	for(i=1;i<len-1;i++)
	{printf("->%d",num[i]);}
	printf("\n");
	
	len--;
	scanf("%d",&a);
	for(i=0;i<len;i++)
	{
		if(num[i]==a)
		{
			len--;
			for(j=i;j<len;j++)
				{num[j]=num[j+1];}
		}
	}
	printf("%d",num[0]);
	for(i=1;i<len;i++)
		{printf("->%d",num[i]);}
	return 0;
} 
已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页