BZOJ 3944 杜教筛

https://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3944

第一次写杜教筛

被卡常数卡死

感觉还是比较神奇的

我终于理解了杜教筛的本质

哈哈哈

不过被卡常数了

没关系

不过学长的代码5秒钟切了

厉害

不过一向追求代码漂亮美观的我

感觉还是我写的代码比较漂亮

超时就超时吧

而且也不光我超时

感觉这题时限有点变态

随便从别的博客上找了几个别人的代码交上去

全他妈超时

超时代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=4e6;
int prime[N+10],tot;
int v[N+10];
ll phi[N+10];
ll miu[N+10];
map<ll,ll>_phi,_miu;

ll calcmiu(ll n){
  if(n<N)  return miu[n];
  if(_miu.count(n)) return _miu[n];
  ll x=2,ans=1;
  while(x<=n){
    ll y=n/(n/x);
    ans-=calcmiu(n/x)*(y-x+1);
    x=y+1;
  }
  return _miu[n]=ans;
}

ll calcphi(ll n){
  if(n<N) return phi[n];
  if(_phi.count(n)) return _phi[n];
  ll x=2,ans=n*(n+1)/2;
  while(x<=n){
    ll y=n/(n/x);
    ans-=calcphi(n/x)*(y-x+1);
    x=y+1;
  }
  return _phi[n]=ans;
}

int main(){
  for(int i=1;i<=N;++i) phi[i]=i;
  for(int i=2;i<=N;++i){
    if(phi[i]==i)
      for(int j=i;j<=N;j+=i)
        phi[j]=phi[j]/i*(i-1);
  }
  for(int i=1;i<=N;i++) miu[i]=1,v[i]=0;
  for(int i=2;i<=N;i++){
    if(v[i]) continue;
    miu[i] = -1;
    for(int j=2*i;j<=N;j+=i){
      v[j]=1;
      if((j/i)%i==0) miu[j]=0;
      else miu[j]*=-1;
    }
  }
  for(int i=2;i<=N;++i){
    phi[i]+=phi[i-1];
    miu[i]+=miu[i-1];
  }
  int T;
  scanf("%d",&T);
  while(T--){
    ll x;
    scanf("%lld",&x);
    cout<<calcphi(x)<<" "<<calcmiu(x)<<endl;
  }
}

学长的AC代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=4e6;
int prime[N+10],tot;
int v[N+10];
ll phi[N+10];
ll miu[N+10];
map<ll,ll>_phi,_miu;

ll calcmiu(ll n){
  if(n<N)  return miu[n];
  if(_miu.count(n)) return _miu[n];
  ll x=2,ans=1;
  while(x<=n){
    ll y=n/(n/x);
    ans-=calcmiu(n/x)*(y-x+1);
    x=y+1;
  }
  return _miu[n]=ans;
}

ll calcphi(ll n){
  if(n<N) return phi[n];
  if(_phi.count(n)) return _phi[n];
  ll x=2,ans=n*(n+1)/2;
  while(x<=n){
    ll y=n/(n/x);
    ans-=calcphi(n/x)*(y-x+1);
    x=y+1;
  }
  return _phi[n]=ans;
}

int main(){
  for(int i=1;i<=N;++i) phi[i]=i;
  for(int i=2;i<=N;++i){
    if(phi[i]==i)
      for(int j=i;j<=N;j+=i)
        phi[j]=phi[j]/i*(i-1);
  }
  for(int i=1;i<=N;i++) miu[i]=1,v[i]=0;
  for(int i=2;i<=N;i++){
    if(v[i]) continue;
    miu[i] = -1;
    for(int j=2*i;j<=N;j+=i){
      v[j]=1;
      if((j/i)%i==0) miu[j]=0;
      else miu[j]*=-1;
    }
  }
  for(int i=2;i<=N;++i){
    phi[i]+=phi[i-1];
    miu[i]+=miu[i-1];
  }
  int T;
  scanf("%d",&T);
  while(T--){
    ll x;
    scanf("%lld",&x);
    cout<<calcphi(x)<<" "<<calcmiu(x)<<endl;
  }
}

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页