QT字模提取及显示

       最近要在一个小的LCD上做个手写识别输入法,手写的轨迹要根据坐标点来打点就OK,然后打算在LCD还要显示候选字体,虽然屏幕小,显示候选字的话可能不是很方便,但今天还是对这个功能做了一下测试,以下的代码是在windows上做的一个测试程序函数。在Windows上做的测试显示字体很清晰,然后放在小机上,虽然可以显示,但笔画有的地方好像不是很很清晰。不过还是把它贴出来了。
void hwTest::drawText( QPainter *paint)
{
 QString m_qsWord = tr("QT测试");
 QImage image( 128, 64, QImage::Format_Mono); 
 QPainter painter (&image); //选入绘图设备中。
 QRgb backColor = qRgb(255,255,255);
 image.fill(backColor); //将位图背景设置为白色
 QFont font;
 font.setFamily("SimSun"); //设置字体,宋体
 font.setPixelSize(32); //设置字号32,以像素为单位
 font.setWeight (50 ); //设置字型,不加粗
 font. setItalic(false); //设置字型,不倾斜
 font.setUnderline(false); //设置字型,无下划线
 painter.setFont(font);
 int flats = Qt::AlignCenter | Qt::AlignTop;
 painter.drawText (image.rect(), flats,m_qsWord); //绘制文字“好”
  for(int i=0;i<64;i++)
 {  for(int j=0; j<16; j++)
  {
   int m_nCount = 0;
   unsigned char m_nbyte = 0x80;
   unsigned char m_ncurrentByte = *(image.bits()+i*16+j);
   //printf("m_ncurrentByte : %0x/n", m_ncurrentByte);
   while(m_nCount < 8)
   {
    m_nbyte = 0x80;
    m_nbyte >>= m_nCount%8;
    //printf("m_nbyte        : %0x/n", m_nbyte);
    if(!(m_ncurrentByte & m_nbyte))
     paint->drawPoint(j*8+m_nCount, i);
    m_nCount++;
   }
  }
 }
}

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页