Java数组

定义

相同类型数据的有序集合。
每一个数据称作一个数组元素,通过一个下标来访问。

声明 创建

//声明数组
int[] nums;//首选
//int nums[]; 
//创建数组
nums = new int[10];
//声明+创建		
int[] nums2 = new int[10];
//赋值
nums[0] = 1;
nums[1] = 2;

内存分析

三种初始化

//静态初始化 创建+赋值
int[] a = {1,2,3,4,5}
//动态初始化 包含默认初始化
int[] b = new int[10];
b[0] = 10;

特点

 1. 数组也是对象。数组元素相当于对象的成员变量。
 2. 长度确定,不可变。若越界,则报:ArrayIndexOutofBounds

数组使用

 • For-Each循环
 • 数组作方法入参
 • 数组作返回值
public class ArrayDemo {
	public static void main(String[] args) {
		int[] arrays = {1,2,3,4,5};
		int[] nums = {1,2,3,4,5};
		//求和
		int sum = 0;
		for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
			sum =sum+nums[i];//sum += nums[i]
		}
		System.out.println("总和:"+sum);
		//查找最大值
		int max = nums[0];
		for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
			if(nums[i]>max)
				max = nums[i];
		}
		System.out.println(max);
		//没有下标
		for (int i : nums) {
			System.out.println(i);		
		}
		printArray(reverse(arrays));
	}
	//打印数组元素
	public static void printArray(int[] arrays) {
		for (int i = 0; i < arrays.length; i++) {
			System.out.print(arrays[i]+" ");
		}
	}
	//反转数组
	public static int[] reverse(int[] arrays) {
		int[] result = new int[arrays.length];
		for (int i = 0,j =result.length-1; i < arrays.length; i++,j--) {
			result[j]=arrays[i];
		}
		return result;
	}

}

多维数组

在这里插入图片描述

public class ArrayDemo2 {
	public static void main(String[] args) {
	
		//[4][2]
		int[][] array = {{1,2},{2,3},{4,5},{5,6}};
		
		for (int i = 0; i < array.length; i++) {
			for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
				System.out.println(array[i][j]);
			}
		}
	} 

}

Arrays类

import java.util.Arrays;

public class ArrayDemo3 {

	public static void main(String[] args) {
		int[] a = {1,5,97,21,44};
		//打印数组元素
		System.out.println(Arrays.toString(a));
		//排序:升序
		Arrays.sort(a);
		System.out.println(Arrays.toString(a));
		//数组填充
		Arrays.fill(a,2,3,0);
		System.out.println(Arrays.toString(a));
	}
}

[1, 5, 97, 21, 44]
[1, 5, 21, 44, 97]
[1, 5, 0, 44, 97]

冒泡排序

两层循环,外层冒泡轮数,里层依次比较。

import java.util.Arrays;

public class ArrayDemo4 {
	public static void main(String[] args) {
		int[] a = {1,5,2,7,9};
		int[] sort = sort(a);
		System.out.println(Arrays.toString(sort));
	}
	//冒泡排序
	public static int[] sort(int[] array) {
		
		//临时变量
		int temp = 0;
		
		//外层循环,判断要走多少次
		for (int i = 0; i < array.length-1; i++) {
		
			boolean flag = false;//减少无意义的比较
			
			//内存循环,比较两个数,如果第二个数比第一个大,交换位置
			for (int j = 0; j < array.length-1-i; j++) {
				if (array[j+1]>array[j]) {	//从大到小
					temp = array[j];
					array[j]=array[j+1];
					array[j+1]=temp;
					flag = true;
				}
			}
			if (flag == false) {//已经排好了顺序
				break;
			}
		}
		return array;
	}

}

稀疏数组

一个数组中大部分元素为0,或为同一值的数组时,可用稀疏数组保存。
处理方式:

 1. 记录数组一共有几行几列,有多少个不同值。
 2. 把具有不同值的元素和行列及值记录在一个小规模的数组中,从而缩小程序规模。
public class Demo {
	public static void main(String[] args) {
		//创建二维数组 11*11 0:没有棋子 1:黑棋 2:白棋
		int[][] array1 = new int[11][11];
		array1[1][2] = 1;
		array1[2][3] = 2;
		//输出原始数组
		for (int[] is : array1) {
			for (int i : is) {
				System.out.print(i+" ");
			}
			System.out.println();
		}
		//转换为稀疏数组
		//获取有效值个数
		int sum = 0;
		for (int i = 0; i < array1.length; i++) {
			for (int j = 0; j < array1.length; j++) {
				if (array1[i][j]!=0) {
					sum++;
				}
			}
		}
		System.out.println("有效值个数:"+sum);
		//创建一个稀疏数组
		int[][] array2 = new int[sum+1][3];
		array2[0][0] = array1.length;
		array2[0][1] = array1.length;
		array2[0][2] = sum;
		//遍历二维数组,将非零的值,存放在稀疏数组中
		int count = 0;
		for (int i = 0; i < array1.length; i++) {
			for (int j = 0; j < array1[i].length; j++) {
				if (array1[i][j]!=0) {
					count++;
					array2[count][0] = i;
					array2[count][1] = j;
					array2[count][2] = array1[i][j];
				}
			}
		}
		//输出稀疏数组
		for (int[] is : array2) {
			for (int i : is) {
				System.out.print(i+"\t");
			}
			System.out.println();
		}
		//还原
		int[][] array3 = new int[array2[0][0]][array2[0][1]];
		
		for (int i = 1; i < array2.length; i++) {
			array3[array2[i][0]][array2[i][1]] =array2[i][2];
		}
		//还原数组
		for (int[] is : array3) {
			for (int i : is) {
				System.out.print(i+" ");
			}
			System.out.println();
		}
	}

}

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
有效值个数:2
11	11	2	
1	2	1	
2	3	2	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

学习视频:狂神说Java

发布了10 篇原创文章 · 获赞 1 · 访问量 274
App 阅读领勋章
微信扫码 下载APP
阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师: 上身试试

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览