Nepire的校OJ入门题解—蓝桥选拔篇(四)

欢迎来到Nepire的校OJ入门题解——————蓝桥选拔篇(四)

这次我主要是讲解第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛校内选拔赛的七道题目,中间可能会扯到一些其他东西,然后就开始我们的入门题解吧呜喵

Problem D:正方体积木

Description

zyf有一堆的1x1x1的正方体积木,他在一个n*m的网格的每个格子上随便堆积了若干个积木。如图所示:
1 2 3 4
0 5 7 0
0 1 1 0
2 1 0 1
4*4的网格上,每个网格位置上的数字表示这个位置有多少个网格堆积,求这些积木裸露在外面的面积。
Input

输入数据的第一行有一个整数T,表示有T组测试数据。
每组数据的第一行有两个整数,代表n 和 m (0< n,m <100),
接下来有n行,每行m个整数,表示这个位置堆积积木的个数i(0 <= i <= 100)。
Output

输出一个整数,表示这些积木裸露在外面的面积。
每组测试数据输出一行。

Sample Input

1
4 4
1 2 3 5
0 5 7 0
0 1 1 0
2 1 0 1

Sample Output

85

解题思路

这是一道个人觉得一般的水题,先将m,n周围一圈置为0,开始先遍历每一个格子然后逐个判断上下左右前后是否有积木。

参考代码

#include <ctype.h>
#include <errno.h>
#include <float.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <wchar.h>
#include <wctype.h>
#include <assert.h>
#include <limits.h>
#include <locale.h>
#include <math.h>
int judge(int n , int m)
{
  int num[n+2][m+2];
  int i , j;
  int result = 0;
  memset(num,0,sizeof(num));
  int temp = 0;
  int index = 0;
  for ( i = 1 ; i < n+1 ; i++)
  {
    for ( j = 1 ; j < m+1 ; j++)
    {
      scanf("%d",&num[i][j]);
      if (num[i][j] != 0)
      {
        index++;
      }
    }
  }
  for ( i = 1 ; i < n+1 ; i++)
  {
    for ( j = 1 ; j < m+1 ; j++)
    {
      if (num[i][j] - num[i][j-1] > 0)
      {
        temp += num[i][j] - num[i][j-1];
      }
      if (num[i][j] - num[i][j+1] > 0)
      {
        temp += num[i][j] - num[i][j+1];
      }
      if (num[i][j] - num[i-1][j] > 0)
      {
        temp += num[i][j] - num[i-1][j];
      }
      if (num[i][j] - num[i+1][j] > 0)
      {
        temp += num[i][j] - num[i+1][j];
      }
    }
  }
  return temp + index;
}
int main(void)
{
  int T;
  int n , m;
  scanf("%d",&T);
  int result;
  while(T--)
  {
    scanf("%d %d",&n,&m);
    result = judge(n,m);
    printf("%d\n",result);
  }
  return 0;
}

下次蓝桥校选拔Problem E,欢迎大家在下面评论建议

——Nepire

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页