Seinfeld HDU - 3351(栈 匹配括号)

版权声明:欢迎大家指正错误,有不同观点的欢迎评论,共同进步 https://blog.csdn.net/Sirius_han/article/details/80353642

Seinfeld

HDU - 3351
题意:只包含'{','}'的偶数长度的字符串, 每次只能改变一个括号:'{'->'}'或'}'->'{'; 求最少的操作次数, 使字符串是合法的;
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <stack>
using namespace std;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
char s[2100];
int dp[2100][2100];
stack<char> sta;
int main(){
	int k=0;
	while(scanf("%s", s), s[0]!='-'){
		k++;
		while(!sta.empty()) sta.pop();
		int len=strlen(s);
		for(int i=0; i<len; i++){
			if(s[i]=='{') sta.push('{');
			else{
				if(sta.empty()) sta.push('}');
				else if(sta.top()=='}') sta.push('}');
				else sta.pop();
			}
		}
		int ans=0;
		while(!sta.empty()){
			char x, y;
			x=sta.top();
			sta.pop();
			y=sta.top();
			sta.pop();
			if(x==y) ans++;
			else ans+=2;
		}
		printf("%d. %d\n", k, ans);
	}
	return 0;
} 没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭