JSE基础---基础小算法

                                                          排序

选择排序1: 

public class SortDemo1 {

	public static void main(String[] args) {

		int []arr= {12,16,3,64,-5,64};
		for (int i = 0; i < arr.length-1; i++) {
			for (int j = i+1; j < arr.length; j++) {
				if(arr[i]>arr[j]) {
					int t=arr[i];
					arr[i]=arr[j];
					arr[j]=t;
				}
			}
		}
		System.out.println(Arrays.toString(arr));
	}
}

选择排序2: 提高效率的选择排序

改进的选择排序法,增加了两个变量,一个代表最小值,一个代表最小值的角标
减少了在堆中的换位次数。

public class SortDemo3 {

	public static void main(String[] args) {

		int []arr= {12,16,3,64,-5,69};
		for (int i = 0; i < arr.length-1; i++) {
			//定义两个变量,记住最小值和角标
			int num=arr[i];
			int index=i;
			for (int j = i+1; j < arr.length; j++) {
				if(num>arr[j]) {
					num=arr[j];
					index=j;
				}
			}
			//用记录的最小值角标所对应的值和当前数组值互换,减少换位次数
			if(i!=index){
				int t=arr[i];
				arr[i]=arr[index];
				arr[index]=t;
			}
		}
		System.out.println(Arrays.toString(arr));
	}
}

冒泡排序:

public class SortDemo2 {

	public static void main(String[] args) {

		int []arr= {12,16,3,64,-5,69};
		for (int i = 0; i < arr.length-1; i++) {
			for (int j = 0; j < arr.length-i-1; j++) {
				if(arr[j]>arr[j+1]) {
					int t=arr[i];
					arr[i]=arr[j];
					arr[j]=t;
				}
			}
		}
		System.out.println(Arrays.toString(arr));
	}
}

 二分法查找,使用前提必须要排序:

public class HalfSearch {

	public static void main(String[] args) {
		
		int arr[]= {12,16,19,64,65,69};
		int rs=getKey(arr,12);
		System.out.println(rs);
	}

	private static int getKey(int[] arr, int key) {
		
		int min=0;
		int max=arr.length-1;
		while(max>min)
		{
			int mid=(min+max)>>1;
			if(arr[mid]>key) 
				max=mid-1;
			else if(arr[mid]<key)
				min=mid+1;
			else 
				return mid;
		}
		return -1;
	}
}

使用递归的二分法查找

/**
 * 使用递归的方式使用二分查找法
 */
public class Test5 {

	public static void main(String[] args) {
		int arr[]= {12,16,19,64,65,69};
		int index=rank(12,arr);
		System.out.println(index);
	}
	public static int rank(int key,int[]a) {
		return rank(key, a,0,a.length-1);
	}
	private static int rank(int key, int[] a, int min, int max) {
		if(min>max)
			return -1;
		int mid=(min+max)>>1;
		if(key<a[mid])
			return rank(key, a, min, mid-1);
		else if(key>a[mid])
			return rank(key, a, mid+1, max);
		else return mid;
	}
}

面试题:
给定一个有序的数组,如果往该数组中存储一个元素,并保证这个数组还是有序的,
那么这个元素的存储角标如何获取。

public class TestHalfSerarch {

	public static void main(String[] args) {
		int arr[]= {12,16,19,64,65,69};
		int rs=getKey(arr,15);
		System.out.println(rs);
	}
private static int getKey(int[] arr, int key) {
		
		int min=0;
		int max=arr.length-1;
		int mid;
		while(max>min)
		{
			mid=(min+max)>>1;
			if(arr[mid]>key) 
				max=mid-1;
			else if(arr[mid]<key)
				min=mid+1;
			else 
				return mid+1;
		}
		return min;
	}
}

进制转换

把一个十进制数变成十六进制数

public class ToHexDemo {

	public static void main(String[] args) {
		toHex(60);
	}
	private static void toHex(int num) {
		if(num==0) {
			System.out.println('0');
			return;
		}
		char[]chs= {'0','1','2','3',
					'4','5','6','7',
					'8','9','A','B',
					'C','D','E','F'}; 
		char[]arrs= new char[8];
		int pos=arrs.length;
		while(num!=0)
		{
			int temp=num&15;
			arrs[--pos]=chs[temp];
			num=num>>>4;
		}
		for (int i = pos; i < arrs.length; i++) {
			System.out.print(arrs[i]);
		}
	}
}

通用进制转换:

public class Tranfer {

	public static void main(String[] args) {
		toBinary(60);
	}
	//十进制-->>二进制
	public static void toBinary(int num) {
		tranfer(num, 1, 1);
	}
	//十进制-->>八进制
	public static void toOctal(int num) {
		tranfer(num, 7, 3);
	}
	//十进制-->>十六进制
	public static void toHex(int num) {
		tranfer(num, 15, 4);
	}
	//转换函数
	private static void tranfer(int num,int base,int offset) {
		if(num==0) {
			System.out.println('0');
			return;
		}
		char[]chs= {'0','1','2','3',
					'4','5','6','7',
					'8','9','A','B',
					'C','D','E','F'}; 
		char[]arrs= new char[8];
		int pos=arrs.length;
		while(num!=0)
		{
			int temp=num&base;
			arrs[--pos]=chs[temp];
			num=num>>>offset;
		}
		for (int i = pos; i < arrs.length; i++) {
			System.out.print(arrs[i]);
		}
	}
}

欧几里得算法计算最大公约数

public class Test1 {

	public static void main(String[] args) {
		int x,y;
		x=25;
		y=65;
		int t=gcd(x,y);
		System.out.println(t);
	}

	public static int gcd(int p, int q) {
		if(q==0)
			return p;		
		int r=p%q;
		return gcd(q, r);			
	}	
}

判断一个数是否是素数(质数)

public class Test3 {

	public static void main(String[] args) {
		int N=6;
		boolean r=isPrime(N);
		System.out.println(r);
	}

	public static boolean isPrime(int N) {
		if(N<2)
			return false;
		for(int i=2;i*i<=N;i++) {
			if(N%i==0)
				return false;
		}
		return true;
	}
}

牛顿迭代法求平方根

public class Test4 {

	public static void main(String[] args) {
		double c=9.0;
		double t=mysqrt(c);
		System.out.println(t);
	}

	public static double mysqrt(double c) {
		if(c<0)return Double.NaN;
		double t=c;
		double err=1e-15;
		while(Math.abs((t-c/t))>err*t) {
			t=(t+c/t)/2.0;
		}
		return t;
	}
}

 

 

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试