2946: [Poi2000]公共串

版权声明:orz https://blog.csdn.net/Tgotp/article/details/79965874

一开始理解错了子串的含义,尴尬…
理解了题意.
其实就是个后缀自动机裸题,把第一个串建后缀自动机,然后把所有串放在上面跑即可…
c++代码如下:

#include<bits/stdc++.h>
#define rep(i,x,y) for(register int i = x ; i <= y; ++ i )
#define repd(i,x,y) for(register int i = x ; i >= y; -- i)
using namespace std;
template<typename T>inline bool chkmax(T&x,T y) { return x < y ? x = y,1: 0; }
template<typename T>inline bool chkmin(T&x,T y) { return x > y ? x = y,1: 0; }
template<typename T>inline void read(T&x)
{
  char c;int sign = 1;x = 0;
  do { c = getchar(); if(c == '-') sign = -1; }while(!isdigit(c));
  do { x = x * 10 + c - '0'; c = getchar(); }while(isdigit(c)); 
  x *= sign;
}

const int N = 4e3 + 50;
int p = 1,sz = 1,root = 1;
int f[N],mn[N],ans;
char s[N];
struct SAM { int ch[26],len,pre; }t[N];

inline void insert(int x)
{
  int np = ++ sz;
  mn[np] = t[np].len = t[p].len + 1;
  for(;p && !t[p].ch[x];p = t[p].pre) t[p].ch[x] = np;
  if(!p) t[np].pre = root;
  else
  {
    int q = t[p].ch[x];
    if(t[q].len == t[p].len + 1) t[np].pre = q;
    else
    {
      int nq = ++ sz;
      t[nq] = t[q];
      t[nq].len = t[p].len + 1;
      t[q].pre = t[np].pre = nq;
      for(;p && t[p].ch[x] == q;p = t[p].pre) t[p].ch[x] = nq;
    }
  }
  p = np;
}

int n,l,len,id[N],buc[N];
inline void toposort()
{
  rep(i,1,sz) ++ buc[t[i].len];
  rep(i,1,len) buc[i] += buc[i - 1];
  rep(i,1,sz) id[buc[t[i].len] -- ] = i;
}

int main()
{
  read(n);
  scanf("%s",s + 1);

  len = strlen(s + 1);
  rep(i,1,len) insert(s[i] - 'a');

  toposort();

  rep(ii,2,n)
  {
    memset(f,0,sizeof f);
    scanf("%s",s + 1);
    l = strlen(s + 1);
    int now = 1,le = 0;
    rep(i,1,l)
    {
      int x = s[i] - 'a';
      if(t[now].ch[x]) ++le,now = t[now].ch[x];
      else
      {
        for(;now && !t[now].ch[x];now = t[now].pre) ;
        if(!now) now = root,le = 0;
        else le = t[now].len + 1,now = t[now].ch[x];
      }
      chkmax(f[now],le);
    }

    repd(i,sz,1)
    {
      now = id[i];
      chkmin(mn[now],f[now]);
      chkmax(f[t[now].pre],f[now]);
    }
  }

  rep(i,1,sz) ans = max(ans,mn[i]);

  cout << ans << endl;

  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭