poj 1475 Pushing Boxes

题目链接:http://poj.org/problem?id=1475

题目大意及思路:我用的普通的优先队列bfs效率比较低,主要是有很多冗余状态,据说可以双重bfs,因为推的次数最少是主要目标,所以可以作为外层bfs,walk则作为内层bfs.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<string>
#include<queue>
#include<algorithm>
#include<vector>
#include<stack>
#include<list>
#include<iostream>
#include<map>
using namespace std;
#define inf 0x3f3f3f3f
#define Max 110
int max(int a,int b)
{
	return a>b?a:b;
}
int min(int a,int b)
{
	return a<b?a:b;
}
int dp[22][22][22][22];
int rec[22][22][22][22];
int vst[22][22][22][22];
char mp[22][22];
int dx[4][2]={0,1,0,-1,1,0,-1,0};
int path[1000];
char dic[9]={"EWSNewsn"};
int sx,sy,ex,ey,bx,by,n,m,ans;
int tx,ty,txx,tyy;
struct node
{
  int x,y,xx,yy,dp;
  bool operator<(const node a)const
  {
    return dp>a.dp;
  }
}rec2[22][22][22][22];
void bfs()
{
  priority_queue<node>q;
  int x,y,xx,yy,i,j;
  node st,ct;
  st.x=bx;st.y=by;
  st.xx=sx;st.yy=sy;
  st.dp=0;
  q.push(st);
  vst[bx][by][sx][sy]=1;
  while(!q.empty())
  {
    st=q.top();
    q.pop();
   //  printf("st x %d y %d xx %d yy %d dp %d\n",st.x,st.y,st.xx,st.yy,st.dp);
    for(i=0;i<4;i++)
    {
      xx=st.xx+dx[i][0];
      yy=st.yy+dx[i][1];
      if(xx>=0&&yy>=0&&xx<n&&yy<m&&mp[xx][yy]!='#')
      {
        ct=st;
        ct.xx=xx;ct.yy=yy;
        if(xx==st.x&&yy==st.y)
        {
          x=2*xx-st.xx;
          y=2*yy-st.yy;
          if(x>=0&&y>=0&&x<n&&y<m&&mp[x][y]!='#')
          {
            ct.x=x;ct.y=y;
            if(vst[ct.x][ct.y][ct.xx][ct.yy])
              continue;
            vst[ct.x][ct.y][ct.xx][ct.yy]=1;
            rec[ct.x][ct.y][ct.xx][ct.yy]=i;
            rec2[ct.x][ct.y][ct.xx][ct.yy]=st;
            ct.dp=st.dp+4000;
            // printf("x %d y %d xx %d yy %d dp %d\n",ct.x,ct.y,ct.xx,ct.y,ct.dp);
             if(x==ex&&y==ey)
            {
              //ans=dp[ct.x][ct.y][ct.xx][ct.yy];
              ans=ct.dp;
              tx=x;ty=y;txx=xx;tyy=yy;
              return;
            }
             q.push(ct);
          }
        }
        else
        {
          if(vst[ct.x][ct.y][ct.xx][ct.yy])
              continue;
           // printf("yyyy");
            vst[ct.x][ct.y][ct.xx][ct.yy]=1;
            rec[ct.x][ct.y][ct.xx][ct.yy]=i+4;
            rec2[ct.x][ct.y][ct.xx][ct.yy]=st;
            ct.dp=st.dp+1;
            q.push(ct);
             // printf("x %d y %d xx %d yy %d dp %d\n",ct.x,ct.y,ct.xx,ct.yy,ct.dp);
        }
      }
    }
  }
  ans=inf;
}
int main()
{
  int i,j,count=1;
  while(scanf("%d%d",&n,&m),n|m)
  {
    memset(vst,0,sizeof(vst));
    for(i=0;i<n;i++)
      scanf("%s",mp[i]);
    for(i=0;i<n;i++)
      for(j=0;j<m;j++)
      {
        if(mp[i][j]=='S')
          sx=i;sy=j;
        if(mp[i][j]=='T')
          ex=i;ey=j;
        if(mp[i][j]=='B')
          bx=i;by=j;
      }
    bfs();
    printf("Maze #%d\n",count++);
    if(ans==inf)
    {
      printf("Impossible.\n");
      puts("");
      continue;
    }
    int tmpx,tmpy,tmpxx,tmpyy;
    int cnt=0;
    while(tx!=bx||ty!=by||txx!=sx||tyy!=sy)
    {
      tmpx=tx;tmpy=ty;tmpxx=txx;tmpyy=tyy;
      path[cnt++]=rec[tx][ty][txx][tyy];
      tx=rec2[tmpx][tmpy][tmpxx][tmpyy].x;
      ty=rec2[tmpx][tmpy][tmpxx][tmpyy].y;
      txx=rec2[tmpx][tmpy][tmpxx][tmpyy].xx;
      tyy=rec2[tmpx][tmpy][tmpxx][tmpyy].yy;
    }
    for(i=cnt-1;i>=0;i--)
    {
      printf("%c",dic[path[i]]);
    }
    puts("");
    puts("");

  }
}


 

阅读更多
文章标签: path ini c
个人分类: 杂项
上一篇poj 1432 Decoding Morse Sequences
下一篇poj 1505 Copying Books
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭