QT 水晶圆角按钮样式

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ZuoYueXian/article/details/80500941

*QT 生成水晶圆角按钮样式*
不用任何图标就可以生成水晶按钮,看起来还是比较好看,直接上图看效果
这里写图片描述
可以通过QPushButton 和QToolButton 实现
QPushButton具体代码如下:

QPushButton{ 
    min-width:80px; 
    min-height:32px; 
  } 
 QPushButton{ 
  color:rgb(233, 236, 243); 
  min-height:20; 
  border-style:solid; 
  border-top-left-radius:2px; 
  border-top-right-radius:2px; 
  background: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop:0 rgb(226,236,241),  
                stop: 0.3 rgb(33,184,150), 
                 stop: 1 rgb(29,170,140)); 
  border:1px; 
  border-radius:5px;padding:2px 4px;/*border-radius控制圆角大小*/ 
  } 
  QPushButton:hover{ /*鼠标放上后*/ 
  color:rgb(233, 236, 243); 
  min-height:20; 
  border-style:solid; 
  border-top-left-radius:2px; 
  border-top-right-radius:2px; 
  background: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop:0 rgb(226,236,241),  
                stop: 0.3 rgb(37,189,252), 
                 stop: 1 rgb(32,170,240)); 
  border:1px; 
  border-radius:5px;padding:2px 4px; 
  } 
  QPushButton:pressed{ /*按下按钮后*/ 
  color:rgb(233, 236, 243); 
  min-height:20; 
  border-style:solid; 
  border-top-left-radius:2px; 
  border-top-right-radius:2px; 
  background: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop:0 rgb(226,236,241),  
                stop: 0.3 rgb(38,190,255), 
                 stop: 1 rgb(33,184,240)); 
  border:1px; 
  border-radius:5px;padding:2px 4px; 
  }; 

QToolButton 样式如下:

QToolButton{ 
    min-width:80px; 
    min-height:32px; 
  } 
  QToolButton{ 
  color:rgb(233, 236, 243); 
  min-height:20; 
  border-style:solid; 
  border-top-left-radius:2px; 
  border-top-right-radius:2px; 
  background: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop:0 rgb(226,236,241),  
                stop: 0.3 rgb(33,184,150), 
                 stop: 1 rgb(29,170,140)); 
  border:1px; 
  border-radius:5px;padding:2px 4px;/*border-radius控制圆角大小*/ 
  } 
  QToolButton:hover{ /*鼠标放上后*/ 
  color:rgb(233, 236, 243); 
  min-height:20; 
  border-style:solid; 
  border-top-left-radius:2px; 
  border-top-right-radius:2px; 
  background: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop:0 rgb(226,236,241),  
                stop: 0.3 rgb(37,189,252), 
                 stop: 1 rgb(32,170,240)); 
  border:1px; 
  border-radius:5px;padding:2px 4px; 
  } 
  QToolButton:pressed{ /*按下按钮后*/ 
  color:rgb(233, 236, 243); 
  min-height:20; 
  border-style:solid; 
  border-top-left-radius:2px; 
  border-top-right-radius:2px; 
  background: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop:0 rgb(226,236,241),  
                stop: 0.3 rgb(38,190,255), 
                 stop: 1 rgb(33,184,240)); 
  border:1px; 
  border-radius:5px;padding:2px 4px; 
  } 
  QToolButton:checked{  /*选中后*/ 
  color:rgb(233, 236, 243); 
  min-height:20; 
  border-style:solid; 
  border-top-left-radius:2px; 
  border-top-right-radius:2px; 
  background: qlineargradient(x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop:0 rgb(226,236,241),  
                stop: 0.3 rgb(38,190,255), 
                 stop: 1 rgb(33,184,240)); 
  border:1px; 
  border-radius:5px;padding:2px 4px; 
  } 

没有更多推荐了,返回首页