qt菜单menu 和 cba

// Create menu
m_menu = new QMenu(this);
m_menu->addAction("Menu item", this, SLOT(menuSlot()));

// Create Options CBA
QAction *optionsAction = new QAction("Options", this);
// Set defined menu into Options button
optionsAction->setMenu(m_menu);
optionsAction->setSoftKeyRole(QAction::PositiveSoftKey);
addAction(optionsAction);
 
// Create Exit CBA
QAction *backSoftKeyAction = new QAction(QString("Exit"), this);
backSoftKeyAction->setSoftKeyRole(QAction::NegativeSoftKey);
// Exit button closes the application
QObject::connect(backSoftKeyAction, SIGNAL(triggered()),
QApplication::instance(), SLOT(quit()));
addAction(backSoftKeyAction);

 

阅读更多
文章标签: menu qt signal button
个人分类: Qt
上一篇Qt 中文乱码解决
下一篇如何在安装或运行时检查S60平台版本
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭