Java中的匿名对象

Java学习 专栏收录该内容
19 篇文章 0 订阅

Java中的匿名对象

创建对象的标准格式

类名称 对象名称=new 类名称();

匿名对象

匿名对象就是只有右边的对象,没有左边的名字和赋值运算符。格式为:

new 类名称();

注意事项:匿名对象只能使用唯一的一次,下次使用不得不再创建对象。
使用建议:如果确定有一个对象只需要使用唯一的一次,就可以使用匿名对象。

代码示例:

 1. 创建对象的代码:
public class Anonymous0219 {
  public static void main(String[] args) {
    //左边的one就是对象的名字
    Student one=new Student();
    one.setAge(18);
    System.out.println(one.getAge());
    System.out.println("============");
    //使用匿名对象
    new Student().setAge(10);
    System.out.println(new Student().getAge());//这里new了一个新对象,是不同的地址,所以get出来还是0

  }
}
 1. 代码1对象对应的类及其内部方法
public class Student {
  private String name;
  private int age;
  public Student(){
    System.out.println("无参构造方法执行啦!");
  }
  public Student(String name,int age){
    System.out.println("全参/有参构造方法执行啦!");
    this.age=age;
    this.name=name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }
}
 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师:白松林 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值