JAVA监听器原理

Java 最新的事件处理方法是基于授权事件模型

事件源生成事件并将其发送至一个或多个监听器

 

监听器简单地等待,直到它收到一个事件。一旦事件被接受,监听器将处理这些事件,然后返回。

 

 

事件:在授权事件模型中,事件是一个描述事件源状态改变的对象 。 
通过鼠标、键盘与 GUI 界面直接或间接交互都会生成事件。 如:按下一个按钮、通过键盘输入一个字符、选择列表框中的一项、点击一下鼠标等。

 

事件源:事件源是一个生成事件的对象
一个事件源可能会生成不同类型的事件
事件源提供了一组方法,用于为事件注册一个或多个监听器。
每种事件的类型都有其自己的注册方法。一般形式为:
public void add<EventType>Listener (TypeListener e)

AWT采取的事件控制过程:监听器对象属于一个类的实例,这个类实现了一个特殊的接口,名为“监听者接口”
事件源是一个对象,它可以注册一个或多个监听器对象,并向其发送事件对象。 
事件源将在发生事件时向所有注册的监听器发送事件对象。 
监听器对象使用事件对象中的信息来确定它们对事件的响应

 

事件模型:
1.基于代理(授权)事件模型
事件处理是一个事件源授权到一个或者多个事件监听器。其基本原理是:组件激发事件,事件监听器监听和处理事件,可以调用组件的add<EventType>Listener方法向组件注册监听器。把其加入到组件以后,如果组件激发了相应类型的事件,那么定义在监听器中的事件处理方法会被调用。

 

2.此模型主要由以三种对象为中心组成
事件源 由它来激发产生事件,是产生或抛出事件的对象。
事件监听器 由它来处理事件
实现某个特定EventListener 接口,此接口定义了一种或多种方法,事件源调用它们以响应该接口所处理的每一种特定事件类型 。
事件 具体的事件类型
事件类型封装在以java.util.EventObject为根的类层次中。当事件发生时,事件记录发生的一切事件,并从事件源传播到监听器对象


来源:http://www.javaweb.cc/language/java/272459.shtml

一. 事件监听器的参与者:

1.事件对象: 
一般继承自java.util.EventObject对象,由开发者自行定义.

2.事件源: 
就是触发事件的源头,不同的事件源会触发不同的事件类型.

3.事件监听器: 
事件监听器负责监听事件源发出的事件.一个事件监听器通常实现java.util.EventListener这个标识接口. 

其整个处理过程是这样的,事件源可以注册事件监听器对象,并可以向事件监听器对象发送事件对象.事件发生后,事件源将事件对象发给已经注册的所有事件监听器. 
监听器对象随后会根据事件对象内的相应方法响应这个事件.

 

Demo

 

[java] view plaincopy

 1. /** 
 2.  * 事件对象的定义 
 3.  * @author administrator 
 4.  * 
 5.  */  
 6. public class DemoEvent extends EventObject {  
 7.     private static final long serialVersionUID = 1L;  
 8.   
 9.     public DemoEvent(Object source) {  
 10.         super(source);  
 11.     }  
 12. }  

 

 

[java] view plaincopy

 1. /** 
 2.  * DemoEvent事件监听器接口 
 3.  * @author administrator 
 4.  * 
 5.  */  
 6. public interface DemoEventListener extends EventListener {  
 7.   
 8.     public void processEvent(DemoEvent demoEvent);  
 9.   
 10. }  

 

[java] view plaincopy

 1. /** 
 2.  * 第一个具体的事件监听器 
 3.  * @author administrator 
 4.  * 
 5.  */  
 6. public class FirstEventListener implements DemoEventListener {  
 7.   
 8.     @Override  
 9.     public void processEvent(DemoEvent demoEvent) {  
 10.         System.out.println("First event listener process event...");  
 11.   
 12.     }  
 13.   
 14. }  

 

[java] view plaincopy

 1. /** 
 2.  * 第二个具体的事件监听器 
 3.  * @author administrator 
 4.  * 
 5.  */  
 6. public class SecondEventListener implements DemoEventListener {  
 7.   
 8.     @Override  
 9.     public void processEvent(DemoEvent demoEvent) {  
 10.         System.out.println("Second event listener process event...");  
 11.   
 12.     }  
 13.   
 14. }  

 

[java] view plaincopy

 1. /** 
 2.  * 定义事件源 
 3.  * @author administrator 
 4.  * 
 5.  */  
 6. public class EventSource {  
 7.     private List<DemoEventListener> listeners = new ArrayList<DemoEventListener>();  
 8.   
 9.     public EventSource() {  
 10.     }  
 11.   
 12.     public void addDemoListener(DemoEventListener demoListener) {  
 13.         listeners.add(demoListener);  
 14.     }  
 15.   
 16.     public void notifyDemoEvent() {  
 17.         for (DemoEventListener eventListener : listeners) {  
 18.             DemoEvent demoEvent = new DemoEvent(this);  
 19.             eventListener.processEvent(demoEvent);  
 20.         }  
 21.     }  
 22. }  

 

[java] view plaincopy

 1. /** 
 2.  * 测试监听器处理过程 
 3.  * @author administrator 
 4.  * 
 5.  */  
 6. public class DemoEventClient {  
 7.     //java中文网:http://www.javaweb.cc  
 8.   
 9.     public static void main(String args[]) {  
 10.   
 11.         //定义事件源  
 12.         EventSource eventSource = new EventSource();  
 13.   
 14.         //定义并向事件源中注册事件监听器  
 15.         FirstEventListener firstEventListener = new FirstEventListener();  
 16.         eventSource.addDemoListener(firstEventListener);  
 17.   
 18.         //定义并向事件源中注册事件监听器  
 19.         SecondEventListener secondEventListener=new SecondEventListener();  
 20.         eventSource.addDemoListener(secondEventListener);  
 21.   
 22.         //事件通知  
 23.         eventSource.notifyDemoEvent();  
 24.     }  
 25. }  

 

 

 

zhuanzai:http://blog.csdn.net/listeningsea/article/details/7563620

展开阅读全文
博主设置当前文章不允许评论。

没有更多推荐了,返回首页