Iptables 最小化配置

配置规则
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --sport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --sport 80 -j ACCEPT


#回环
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

#双网卡时内网eth0可以访问和被另外的内网机器访问规则
iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -j ACCEPT

#只开放指定端口进出,其它的全部关闭
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP


#todo 允许内网访问外网

#提高服务器的安全性 防nmap
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
其它安装iptables

#yum install iptables


配置规则

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值