Qt: 关于初始化进度对话框会自动弹出的问题

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/cfqcfqcfqcfqcfq/article/details/53739631

        做项目中遇到一个小问题 但却没在网上找到现成的解决办法。通过看源码 给出解决办法   

        问题描述: 在主窗口中初始化进度对话框 通过指针传递将进度对话框传递给各个算法类中已便在需要时候开启进度对话框执行任务。 本人将Qt版本升级为5.7.1后 进度对话框会在初始化时候 就会自动弹出一次。原因是QProgressDialog在初始化函数init()中就将计时器forcetimer开启  所以才会导致我们在初始化程序时候 进度对话框就会跳出来

     

void QProgressDialogPrivate::init(const QString &labelText, const QString &cancelText,
                 int min, int max)
{
  Q_Q(QProgressDialog);
  label = new QLabel(labelText, q);
  bar = new QProgressBar(q);
  bar->setRange(min, max);
  int align = q->style()->styleHint(QStyle::SH_ProgressDialog_TextLabelAlignment, 0, q);
  label->setAlignment(Qt::Alignment(align));
  autoClose = true;
  autoReset = true;
  forceHide = false;
  QObject::connect(q, SIGNAL(canceled()), q, SLOT(cancel()));
  forceTimer = new QTimer(q);
  QObject::connect(forceTimer, SIGNAL(timeout()), q, SLOT(forceShow()));//定时器信号槽连接
  if (useDefaultCancelText) {
    retranslateStrings();
  } else {
    q->setCancelButtonText(cancelText);
  }
  starttime.start();
  forceTimer->start(showTime);//开启定时器
}

  解决办法:

          浏览源码 发现在reset()函数中有计时器的stop函数被调用     

void QProgressDialog::reset()
{
  Q_D(QProgressDialog);
#ifndef QT_NO_CURSOR
  if (value() >= 0) {
    if (parentWidget())
      parentWidget()->setCursor(d->parentCursor);
  }
#endif
  if (d->autoClose || d->forceHide)
    hide();
  d->bar->reset();
  d->cancellation_flag = false;
  d->shown_once = false;
  d->setValue_called = false;
  d->forceTimer->stop();//停止定时器
}

  所以我们在new完进度对话框后 在调用一下reset函数即可

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页