BZOJ 2039: [2009国家集训队]employ人员雇佣

版权声明:本文为一名蒟蒻的原创文章,大神转载的话顺便说个出处呗。 https://blog.csdn.net/cgh_Andy/article/details/69220398

傻傻的一开始还以为要拆点。。。
这题的题意也是有那么一点坑。
这个人讲的挺好的传送门
然后就没什么了 一个最小割嘛
为什么我的代码那么快 2333

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=1005,M=N*N*4+N*4,inf=1e9+7;
inline int read()
{
  char ch=getchar(); int x=0,f=1;
  while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1; ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9'){x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0'; ch=getchar();}
  return x*f;
}
struct edge{int y,c,next;}a[M]; int len,first[N<<1];
void ins(int x,int y,int c){
  a[++len]=(edge){y,c,first[x]},first[x]=len;
  a[++len]=(edge){x,0,first[y]},first[y]=len;
}
queue<int>q; int h[N<<1],t,p[N];
bool bfs()
{
  for(int i=0;i<=t;i++)h[i]=0;
  q.push(0); h[0]=1;
  while(!q.empty())
  {
    int x=q.front(); q.pop();
    for(int k=first[x];k;k=a[k].next)
    {
      int y=a[k].y;
      if(a[k].c && !h[y])
        h[y]=h[x]+1,q.push(y);
    }
  }
  return h[t]>0;
}
int dfs(int x,int f)
{
  if(x==t)return f;
  int de=0;
  for(int k=first[x];k;k=a[k].next)
  {
    int y=a[k].y;
    if(h[y]==h[x]+1)
    {
      int u=dfs(y,min(a[k].c,f-de));
      de+=u,a[k].c-=u,a[k^1].c+=u;
      if(f==de)return f;
    }
  }
  if(!de)h[x]=-1;
  return de;
}
int main()
{
  int n=read(),i,j,c,ans=0; t=n+1,len=1;
  for(i=1;i<=n;i++)c=read(),ins(i,t,c);
  for(i=1;i<=n;i++)for(j=1;j<=n;j++){
    c=read(); if(!c)continue;
    ins(i,j,2*c); ans+=c,p[i]+=c;
  }
  for(i=1;i<=n;i++)ins(0,i,p[i]);
  while(bfs())ans-=dfs(0,inf);
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页