BZOJ 2212: [Poi2011]Tree Rotations

版权声明:本文为一名蒟蒻的原创文章,大神转载的话顺便说个出处呗。 https://blog.csdn.net/cgh_Andy/article/details/70241383

在线段树合并的过程中算逆序对个数 然后判断是否需要交换即可

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N=400002;
inline int read(){
  char ch=getchar(); int x=0,f=1;
  while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1; ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9'){x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0'; ch=getchar();}
  return x*f;
}
int u,v[N],l[N],r[N],ls[N*10],rs[N*10],s[N*10],rt[N],tot;
LL ans,c1,c2;
void rtree(int x){
  v[x]=read();
  if(!v[x]){
    l[x]=++u,rtree(l[x]);
    r[x]=++u,rtree(r[x]);
  }
}
void bulid(int &x,int l,int r,int c){
  if(!x)x=++tot;
  if(l==r){s[x]=1; return;}
  int mid=(l+r)>>1;
  if(c<=mid)bulid(ls[x],l,mid,c);
  else bulid(rs[x],mid+1,r,c);
  s[x]=s[ls[x]]+s[rs[x]];
}
void merge(int &x,int y){
  if(!x){x=y; return;}
  if(!y)return;
  c1+=(LL)s[rs[x]]*s[ls[y]];
  c2+=(LL)s[ls[x]]*s[rs[y]];
  merge(ls[x],ls[y]);
  merge(rs[x],rs[y]);
  s[x]=s[ls[x]]+s[rs[x]];
}
void solve(int x){
  if(!x)return;
  solve(l[x]),solve(r[x]);
  if(!v[x]){
    c1=c2=0;
    merge(rt[l[x]],rt[r[x]]),rt[x]=rt[l[x]];
    ans+=min(c1,c2);
  }
}
int main()
{
  int n=read(),i; tot=0,u=1;
  rtree(1);
  for(i=1;i<=u;i++)
    if(v[i])bulid(rt[i],1,n,v[i]);
  solve(1);
  printf("%lld\n",ans);
  return 0;
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页