QT布局

1.水平布局

 

#include <QApplication>
#include <QPushButton>
#include <QHBoxLayout>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QWidget *window = new QWidget;
  QPushButton *button1 = new QPushButton("One");
  QPushButton *button2 = new QPushButton("Two");
  QPushButton *button3 = new QPushButton("Three");
  QPushButton *button4 = new QPushButton("Four");
  QPushButton *button5 = new QPushButton("Five");

  QHBoxLayout *layout = new QHBoxLayout;
  layout->addWidget(button1);
  layout->addWidget(button2);
  layout->addWidget(button3);
  layout->addWidget(button4);
  layout->addWidget(button5);

  window->setLayout(layout);
  window->show();

  return app.exec();

}

2.垂直布局
#include <QPushButton>
#include <QHBoxLayout>
#include <QVBoxLayout>
#include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QWidget *window = new QWidget;
  QPushButton *button1 = new QPushButton("One");
  QPushButton *button2 = new QPushButton("Two");
  QPushButton *button3 = new QPushButton("Three");
  QPushButton *button4 = new QPushButton("Four");
  QPushButton *button5 = new QPushButton("Five");

  QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout;
  layout->addWidget(button1);
  layout->addWidget(button2);
  layout->addWidget(button3);
  layout->addWidget(button4);
  layout->addWidget(button5);

  window->setLayout(layout);
  window->show();

  return app.exec();

}

3.网格布局
#include <QApplication>
#include <QPushButton>
#include <QGridLayout>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);

  QWidget *window = new QWidget;
  QPushButton *button1 = new QPushButton("One");
  QPushButton *button2 = new QPushButton("Two");
  QPushButton *button3 = new QPushButton("Three");
  QPushButton *button4 = new QPushButton("Four");
  QPushButton *button5 = new QPushButton("Five");
  QPushButton *button6 = new QPushButton("Six");

  QGridLayout *layout = new QGridLayout;
  layout->addWidget(button1, 0 ,0);
  layout->addWidget(button2, 0, 1);
  layout->addWidget(button3, 1, 0);
  layout->addWidget(button4, 1, 1);//注意这几行
  layout->addWidget(button5, 2, 0);
  layout->addWidget(button6, 2, 1);

  window->setLayout(layout);
  window->show();

  return app.exec();

}
阅读更多
个人分类: QT编程方面
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

QT布局

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭